Warunki korzystania z witryny Global InterGold

 

warunki korzystania z witryny global intergold
1 PRAWNA I WIĄŻĄCA UMOWA
1.1 Warunki
1.1.1 Niniejsze Warunki Użytkowania (” Warunki “) regulują korzystanie z naszej strony internetowej pod adresem www.globalintergold.com (” Strona ” lub ” Strona internetowa “) i stanowią wiążącą umowę między Użytkownikiem, użytkownikiem Witryny i nam, GIG . Obejmują one, w stosownych przypadkach, Warunki Programu (podobnie publikowane w Witrynie i od czasu do czasu zmieniane).
1.1.2 Ponieważ niniejsze warunki stanowią wiążącą umowę z Tobą, niniejsze Warunki są ważne i powinieneś upewnić się, że przeczytałeś je uważnie i skontaktujesz się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego Call Center:

1.2 Podziękowania

Korzystając ze Strony, potwierdzasz i zgadzasz się, że:

1.2.1 masz wystarczającą możliwość przeczytania i zrozumienia niniejszych Warunków, a Ty wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie, w tym między innymi Warunki Programu. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie możesz korzystać z witryny.
1.2.2, zgodnie z art. 56 ustawy o sprzedaży towarów, wszelkie dorozumiane zobowiązania lub zobowiązania są zanegowane na rzecz GIG, ponieważ niniejsze Warunki stanowią naszą umowę.
2 DEFINICJE I INTERPRETACJA
2.1 Definicje

W niniejszych Warunkach, o ile kontekst nie wskazuje inaczej:

2.1.1 Łańcuch Standardów oznacza, w odniesieniu do GIG, że złoto sprzedawane przez GIG jest produkowane przez rafinerie będące członkami organizacji zewnętrznej, takie jak Good London Delivery Association z London Bullion Market Association, będące rafineriami stosującymi się do Międzynarodowy punkt odniesienia dla jakości i specyfikacji technicznych w produkcji złota i srebra. GIG dostarcza Klientom złoto, gdy rafineria źródłowa oznacza, że ​​czystość wspomnianego złota jest nie mniejsza niż czystość 99,5.5 / 1000.
2.1.2 Klient oznacza każdą prawnie odpowiedzialną osobę, która zarejestrowała się na Konto Klienta za pośrednictwem Witryny internetowej Spółki i pomyślnie spełniła wymagania weryfikacji określone w Polityce akceptacji klienta.
2.1.3 Polityka akceptacji klienta lub “WPR” oznacza Politykę Odbioru Klienta, która pojawia się na Stronie internetowej Spółki, wraz z okresowymi zmianami, które stanowią istotną część niniejszych Warunków.
2.1.4 Segregowane fundusze klientów Konto to osobiste konto oddzielnych funduszy, które Klient utrzymuje w Spółce i na którym Spółka rejestruje środki otrzymane od Klienta lub środki uzyskane ze sprzedaży złota. Środki te zostaną wykorzystane jako zaliczka na przyszłe zamówienia złożone przez Klienta za pośrednictwem Konta Klienta, w celu uiszczenia opłat lub zostaną przekazane Klientowi na jeden ze sposobów określonych w niniejszej Umowie. Spółka przechowuje Pieniądze Klienta, określone na Rachunku Segregowanych Klientów, na jednym z rachunków bankowych Spółki do czasu wykorzystania ich do zakupu Złotych i Złotych Sztabek w Złotym Zestawie lub przeniesionych na osobisty rachunek Klient, pod warunkiem, że odpowiednie Opłaty zostały zapłacone.
2.1.5 Globalny InterGold Online lub GIGO oznacza Globalny InterGold Online Limited, należycie zarejestrowaną spółkę w Londynie, w Wielkiej Brytanii.
2.1.6 Globalny I Gold oznacza GIG ( będący Global I Gold Online Limited ), należycie zarejestrowaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii i posiadającą licencję Global InterGold Online na handel legalnie wykorzystujący markę i systemy posiadane przez Globalny InterGold Online Limited.
2.1.7 GIG lub firma lub my lub my oznacza globalny licencjobiorca InterGold Online, będący Global I Gold Online i podlegający wyłącznie Subklauzuli 19.1.7.
2.1.8 Konto GIG Online (lub Konto Klienta ) oznacza konto internetowe będące elektroniczną rejestracją otwartą przez Ciebie na naszej Stronie, zgodnie z postanowieniami sekcji 8 do 16, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków i zgodnie z naszymi zasadami. Polityka akceptacji klienta.
2.1.9. GIG Online Store oznacza elektroniczny sklep internetowy dostępny za pośrednictwem Strony, zgodnie z opisem w niniejszych Warunkach, do których dostęp został określony w Rozdziale 8.
2.1.10 Warunki Programu GIG lub Warunki Programu oznaczają warunki, które regulują zastrzeżone programy nagród GIG.
2.1.11 Zestaw złoty oznacza osobistą selekcję klienta złota, która jest następnie tworzona przez Firmę połączenie złota w gramach, uncjach i / lub batonach za całkowitą cenę zestawu (patrz Wstępna faktura zgodnie z podpunktem 2.1.15).
2.1.12 LBMA oznacza London Bullion Market Association, międzynarodowe stowarzyszenie handlowe, reprezentujące londyński rynek złota i srebra.
2.1.13 Message Box oznacza bezpieczne narzędzie komunikacji elektronicznej dostępne dla użytkownika na koncie GIG Online i dostępne za pośrednictwem Witryny.
2.1.14 Zamówienie oznacza prośbę użytkownika za pośrednictwem konta GIG Online o kupno lub sprzedaż złota (w tym sztabek złota z zestawu złota). Obejmuje to żądanie dostarczenia lub przechowywania Złotego lub Złotych Sztabek przy rozliczeniu zakupu lub polecenie przekazania środków ze sprzedaży wspomnianego Złota.
2.1.15 Hasło oznacza alfanumeryczny ciąg o długości co najmniej ośmiu znaków z co najmniej jedną liczbą i jedną literą używaną przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do Konta Klienta (patrz podrozdziały 8.2.2 i 8.2.3).
2.1.16 Polityka Prywatności oznacza politykę prywatności ustanowioną przez Firmę i opublikowaną na naszej Stronie, która to polityka stanowi część niniejszych Warunków (patrz punkt 6).
2.1.17 Wstępna Faktura oznacza fakturę w odniesieniu do Ceny Zestawu Gold, wystawioną przez Spółkę Klientowi po zakończeniu rejestracji Rachunku Klienta.
2.1.18 Zarejestrowany pasek oznacza cały pasek złota (a nie ułamek sztabki złota), który jest oznaczony i zarejestrowany jako własność konkretnego klienta, w którym żadna inna osoba nie ma interesu, poza Firmą wszelkich opłat lub należności z tego tytułu zgodnie z niniejszymi Warunkami.
2.1.19 Witryna lub witryna internetowa lub witryna internetowa oznacza www.globalintergold.com i obejmuje dowolne odmiany www.globalintergold (w tym między innymi warianty kodu kraju).
2.1.20 Tabela opłat oznacza pełną tabelę, w której znajdują się wszystkie opłaty i należności, które mają zostać zapłacone przez Klienta Spółce zgodnie z niniejszą Umową, inną niż określone w Warunkach Programu. Tabela opłat zostanie dołączona do niniejszej Umowy, stanowi jej integralną część i zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki, wraz ze wszystkimi zmianami i poprawkami (patrz Załącznik 1).
2.1.21 Warunki lub Warunki oznaczają niniejsze Warunki Użytkowania, które regulują korzystanie przez Użytkownika z Witryny, stanowiące wiążącą umowę między Tobą a GIG , a w stosownych przypadkach obejmują Warunki Programu GIG.
2.1.22 Ty lub Twój obejmuje dowolną osobę lub osoby korzystające z Witryny.
2.2 Interpretacja
2.2.1 Klauzule: odniesienia do sekcji, klauzul, pod-klauzul, akapitów lub akapitów są odniesieniami do niniejszych rozdziałów, klauzul, podpunktów, paragrafów lub podpunktów.
2.2.2 Zdefiniowane wyrażenia: wyrażenia zdefiniowane w głównej części niniejszych Warunków mają zdefiniowane znaczenie w całości niniejszych Warunków, w tym tło, a wyrażenia zdefiniowane w Warunkach Programu mają zastosowanie do niniejszych Warunków tam, gdzie jest to istotne.
2.2.3 Płeć: słowa importujące jedną płeć obejmują inne rodzaje.
2.2.4 Nagłówki: klauzula i inne pozycje mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią żadnej części kontekstu ani nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków.
2.2.5 Zobowiązania ujemne: jakikolwiek obowiązek zaniechania działań obejmuje obowiązek nie cierpieć, nie zezwalać ani nie powodować takich spraw.
2.2.6 Bez ograniczeń: odniesienia do wszystkiego, co ma szczególny charakter przed lub po ogólnym stwierdzeniu, nie ograniczają ogólnego stwierdzenia, chyba że wymaga tego kontekst.
2.2.7 Strony: odniesienia do stron są odsyłaczami do stron niniejszych Warunków.
2.2.8 Osoby: odniesienia do osób obejmują odniesienia do osób fizycznych, spółek, korporacji, firm, spółek osobowych, wspólnych przedsięwzięć, stowarzyszeń, organizacji, trustów, stanów lub agencji państwowych, departamentów rządowych, przedsiębiorstw państwowych i władz miejskich w każdym przypadku, czy: nie posiadającej osobnej osobowości prawnej.
2.2.9 Liczba mnoga i liczba pojedyncza: liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i vice versa.
2.2.10 Ustawy i rozporządzenia: odniesienia do wszelkich przepisów ustawowych obejmują wszelkie przepisy ustawowe, które je zmieniają lub zastępują, oraz wszelkie przepisy podporządkowane, które zostały na nim wydane.
3 LICENCJA NA KORZYSTANIE Z WITRYNY
3.1 Autoryzacja
3.1.1 Strona jest własnością i jest administrowana przez Global InterGold Online Limited. GIG jest upoważniony i udziela niewyłącznej, światowej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Witryny zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Warunkach.
3.1.2 W związku z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na związanie się niniejszymi Warunkami, Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Strony i korzystać z niej (w tym wszelkie przypadkowe kopiowanie, które ma miejsce w ramach tego użytkowania) w normalny sposób, a także może wydrukować jedną kopię dowolnej strony w ramach Witryna do osobistego, niekomercyjnego użytku.
3.1.3 Nie wolno dodawać żadnych treści do Witryny:
 • chyba że posiadasz wszystkie niezbędne prawa, licencje i zgody, aby to zrobić;
 • to spowodowałoby naruszenie przez nas lub nas wszystkich przepisów, regulacji, zasad, kodów lub innych zobowiązań prawnych;
 • jest to lub może być rozsądnie uznane za nieprzyzwoite, nieodpowiednie, zniesławiające, dyskredytujące, nieprzyzwoite, wywrotowe, obraźliwe, pornograficzne, zastraszające, mogące podburzać do nienawiści rasowej, dyskryminujące, bluźniercze, naruszające zaufanie lub naruszające prywatność;
 • które przyniosą nam lub Witrynie szkodę; lub
 • narusza to własność intelektualną lub inne prawa jakiejkolwiek osoby; i odpowiednio zabezpieczacie GIG i GIGO.
3.2 Łącza

Strona zawiera linki do innych stron internetowych oraz treści dodane przez osoby inne niż my. Nie promujemy, nie sponsorujemy ani nie zatwierdzamy takich treści tworzonych przez użytkowników ani żadnych treści dostępnych na połączonych stronach internetowych.

3.3 Potwierdzenie

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że:

 • zachowujemy pełną kontrolę redakcyjną nad Stroną i możemy w dowolnym czasie zmienić, zmienić lub zaprzestać działania Witryny według własnego uznania;
 • Witryna nie będzie działać w sposób ciągły i może nie być dostępna od czasu do czasu (w tym w celach konserwacyjnych); i
 • GIGO zachowuje własność Witryny, w tym wszelkie jej odmiany; ulepszenia; i rozwój sytuacji.
 • W związku z korzystaniem z Witryny oraz uzyskaniem nazwy użytkownika i hasła, użytkownik dodatkowo zobowiązuje się do:
  • podczas gdy członek (i przez okres 5 lat od zakończenia stosunku umownego z Global InterGold) osobiście lub poprzez jakąkolwiek inną spółkę, partnerstwo, joint venture, trust lub w inny sposób bezpośrednio lub pośrednio zainteresowany lub zainteresowany w dowolnej organizacji biznesowej, która przenosi się w dowolne miejsce na terytorium jakiejkolwiek konkurencyjnej firmy; i
  • nie możesz bezpośrednio ani pośrednio zabiegać, pozyskiwać lub namawiać żadnego pracownika lub klienta z dala od Global InterGold lub jakiejkolwiek filii lub licencjobiorcy Global InterGold.
 • w żadnym wypadku nie wolno kopiować żadnych Własności Intelektualnej, konkurować z Global InterGold.
4 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
4.1 Własność
4.1.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie stanowi przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej od GIGO na użytkownika. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że GIGO jest właścicielem praw własności intelektualnej do Witryny; oraz użycie słów Global InterGold, Global I Gold Online i GoldSet.
4.1.2 Publikując lub dodając dowolną treść na Stronę, udzielasz GIGO wieczystego, niewyłącznego, wolnego od opłat, nieodwołalnego, ogólnoświatowego i możliwego do przeniesienia prawa i licencji do korzystania z tych treści w jakikolwiek sposób (w tym, między innymi, poprzez odtwarzanie , zmieniając i komunikując zawartość publicznie) i zezwalając GIGO na autoryzowanie jakiejkolwiek innej osoby do tego samego według własnego uznania.
4.2 Zgoda

Użytkownik wyraża zgodę na jakiekolwiek działanie lub zaniechanie, które w przeciwnym razie stanowiłoby naruszenie Twoich praw, a jeśli dodasz jakiekolwiek treści, do których osoba trzecia ma prawa, musisz także upewnić się, że strona trzecia wyraża również zgodę w taki sam sposób.

4.3 Przeżycie

Twoje zobowiązania, o których mowa w klauzuli 3.3 i licencji zawartej w podpunkcie 4.1.2 i punkcie 4.2, przetrwają każde wypowiedzenie niniejszych Warunków.

4.4 Gwarancje
4.4.1 Oświadczasz i gwarantujesz, że:
 • posiadać wszelkie niezbędne prawa do udzielania licencji i zgód określonych w pkt. 4.1.2 i 4.2, a także uznać nas za nieszkodliwych.
 • przeczytałem niniejsze Warunki;
 • mają ukończone 18 lat;
 • posiadać zdolność prawną do wprowadzenia niniejszych Warunków i być związanym przez nich w jurysdykcji; i
 • zastosowałeś się do podpunktu 3.1.3.
 • powiadomi nas, jeśli jesteś posiadaczem podwójnego obywatelstwa
4.4.2 Zobowiązujesz się również do przestrzegania wszystkich stosownych praw na każdym terytorium, na którym jesteś obywatelem lub mieszkańcem, od czasu do czasu oraz na każdym innym terytorium, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, w tym między innymi prawa Irlandii , Szwajcaria i Nowa Zelandia.
5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
5.1 Wykluczenie

W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszystkie:

 • odpowiedzialność za utratę danych, przerwę w prowadzeniu firmy lub jakiekolwiek szkody wynikowe lub przypadkowe, w tym w odniesieniu do korzystania ze strony internetowej.
 • oświadczenia, gwarancje lub warunki (wyraźne lub domniemane) inne niż te wyraźnie określone w niniejszych Warunkach.
 • odpowiedzialność za błędy, zaniedbania, opóźnienia lub niezdolność do wykonania zleceń dotyczących Złotych Płatności. Wszelkie wnioski są przetwarzane przez nas na zasadzie najlepszego wysiłku.
5.2 Rozważania ustawodawcze

Niniejsze warunki należy czytać z zastrzeżeniem wszelkich przepisów, które zabraniają lub ograniczają wyłączenie, ograniczenie lub modyfikację wszelkich domniemanych gwarancji, warunków, gwarancji lub zobowiązań. Jeżeli takie przepisy mają zastosowanie, w możliwym zakresie, ograniczamy naszą odpowiedzialność w odniesieniu do każdego roszczenia do, według naszego wyboru:

 • w przypadku towarów: wymiana towarów lub dostawa towarów ekwiwalentnych.
 • w przypadku usług:
  • ponowne dostarczenie usług; lub
  • pokrycie kosztów ponownego świadczenia usług.
6 POLITYKA PRYWATNOŚCI
6.1 Nasza polityka
6.1.1 Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność i chronić Twoje dane osobowe. Dbamy o bezpieczeństwo naszych serwerów, na których przechowywane są twoje dane. Niniejsze zawiadomienie wyjaśnia naszą politykę prywatności i praktyki i dotyczy wszystkich informacji zebranych przez nas od Ciebie lub przesłanych nam przez Ciebie, w tym za pośrednictwem naszych stron internetowych, oprogramowania, widżetów internetowych, kanałów, aplikacji do stron internetowych i usług stron trzecich, naszych usług mobilnych wszystkie są własnością, są kontrolowane, licencjonowane lub oferowane przez nas.
6.1.2 Niniejsza Polityka prywatności jest włączona i podlega naszym Warunkom. Korzystanie z naszej strony internetowej; usługa i produkty podlegają zawsze naszym Warunkom.
6.2 Dane osobowe
6.2.1 Dane osobowe to informacje o żywym człowieku, które mogą zidentyfikować tę osobę lub być w stanie zidentyfikować tę osobę.
6.2.2 Możemy gromadzić dane osobowe na różne sposoby. Na przykład zbieramy dane osobowe, gdy:
 • Zarejestruj się i załóż konto;
 • Weź udział w kursie lub oferowanych przez nas usługach;
 • Interakcja na naszych forach lub stronach sieciowych; lub
 • Skontaktuj się z nami przez e-mail z dowolnego powodu.
6.2.3 Niektóre Dane Osobowe mogą być również automatycznie gromadzone, takie jak adres internetowy komputera lub urządzenia mobilnego, system operacyjny komputera, urządzenia mobilnego, typ przeglądarki, adres strony odsyłającej, czas i data wizyty oraz Twoje interakcje z nami lub naszą usługą.
6.2.4 Jeśli dokonasz zakupów od nas lub za pośrednictwem naszej usługi, mogą być wymagane dane dotyczące płatności i kart kredytowych. Wszystkie takie transakcje kartą kredytową są w pełni zaszyfrowane, a dane dotyczące płatności i danych kart kredytowych są gromadzone i przechowywane przez nas lub zaufaną stronę trzecią. Jakikolwiek zewnętrzny sprzedawca kart kredytowych nie może wykorzystywać tych informacji do celów innych niż przechowywanie danych karty kredytowej.
6.2.5 Niektóre z gromadzonych przez nas informacji mogą być gromadzone automatycznie za pomocą ” cookie “. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które znajdują się na Twoim komputerze i identyfikują Cię jako unikalnego użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam monitorować Twoje postępy w naszych usługach i śledzić Twój status przy zamawianiu produktów od nas. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie lub możesz ręcznie usuwać pojedyncze lub wszystkie pliki cookie na komputerze, postępując zgodnie ze wskazówkami w pliku pomocy przeglądarki. Może to jednak spowodować problemy z dostępem do niektórych stron i funkcji naszej usługi.
6.2.6 Używamy zbieranych przez nas danych osobowych do wypełnienia kontaktu lub prośby, do świadczenia naszych usług, do lepszego zrozumienia twoich potrzeb, do dalszego marketingu, ulepszenia naszych produktów i usług oraz do skontaktowania się z Tobą. Posiadane przez nas dane osobowe mogą być niezbędne, abyśmy mogli świadczyć nam nasze usługi i wypełniać nasze zobowiązania prawne. Jeśli nie otrzymamy danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć lub nie możemy w pełni zrealizować naszych usług dla Ciebie.
6.2.7 Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje Dane Osobowe i nie ujawniać ich żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem przypadków wyjaśnionych w niniejszej Polityce prywatności. Możemy udostępniać Informacje Prywatne podwykonawcom, którzy świadczą nam usługi. Usługi te mogą obejmować pomoc w świadczeniu naszych usług, pomoc w badaniu i analizowaniu osób, które proszą o usługi lub informacje od nas, pomagając w dostarczaniu materiałów marketingowych lub ofert promocyjnych dla naszych produktów lub usług i / lub pomagając w przetwarzaniu informacji o kartach płatniczych.
6.2.8 Użytkownik może zdecydować się na przesłanie danych osobowych w ramach kursu lub społeczności internetowej oferowanej przez nas. Wszelkie informacje, które zdecydujesz się publikować, w tym dane osobowe, mogą być ogólnie dostępne dla publiczności lub innych członków kursu lub społeczności internetowej.
6.2.9 Możemy ujawnić dane osobowe w dobrej wierze na podstawie przekonania, że ​​jesteśmy do tego prawnie upoważnieni lub że jest to uzasadnione w celu zachowania zgodności z procedurami prawnymi lub organami, odpowiedzi na wszelkie roszczenia lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwo osobiste nas, naszych użytkowników, naszych pracowników lub społeczeństwa. Informacje o naszych użytkownikach, w tym Dane osobowe, mogą być ujawniane lub przekazywane w ramach negocjacji lub w trakcie negocjacji dotyczących fuzji lub sprzedaży aktywów firmy; nabycie; zadanie; lub nowacja.
6.3 Autoryzacje, dostęp i zmiany
6.3.1 W przypadku, gdy GIG stanie się świadomy lub racjonalnie podejrzewa, że ​​bierze udział w działaniach nielegalnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, które uważamy za istotne (według naszego absolutnego uznania), wówczas zastrzegamy sobie prawo do pełnej współpracy z agencjami rządowymi w jakiejkolwiek części świata i nie będzie związany z Tobą żadnym obowiązkiem zachowania poufności; a Ty nieodwołalnie zabezpieczasz nas i niniejszym upoważniasz nas do ujawnienia tych informacji władzom.
6.3.2 Podjęliśmy kroki, poprzez takie zabezpieczenia, jakie są uzasadnione w danych okolicznościach, w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe, które znajdują się pod naszą kontrolą, są chronione przed:
 • Utrata; i
 • Dostęp, używanie, modyfikowanie lub ujawnianie, z wyjątkiem naszych uprawnień.
6.3.3 Informacje o Twoim koncie są dostępne online tylko za pomocą hasła. Aby chronić poufność Danych Osobowych, musisz zachować swoje hasło w tajemnicy i nie ujawniać go żadnej innej osobie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie przypadki korzystania z naszych usług przez dowolną osobę, która używa hasła. Powiadom nas natychmiast, jeśli uważasz, że Twoje hasło zostało użyte niezgodnie z przeznaczeniem.
6.3.4 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Możemy wykorzystywać Dane osobowe do nowych, nieprzewidzianych zastosowań, które nie zostały wcześniej ujawnione w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli nasze zasady dotyczące prywatności ulegną zmianie i nasza Polityka prywatności zostanie odpowiednio zmieniona, powiadomimy Cię o takiej zmianie, w tym o dacie aktualizacji naszej Polityki prywatności. Będziesz mieć możliwość zrezygnowania z naszych usług. Zalecamy okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem jakichkolwiek aktualizacji do niniejszej Polityki prywatności. Możesz skontaktować się z nami poprzez swoją skrzynkę wiadomości; za pośrednictwem naszego call center w Tel .: +44 20 8133 0653; lub przez e-mail: info@globalintergold.com w przypadku obaw dotyczących sposobu wykorzystania danych osobowych.
7 ZAKOŃCZENIE WARUNKÓW

Warunki te wygasają automatycznie, jeśli z jakiegokolwiek powodu przestaniemy prowadzić Stronę. Dla jasności nie obejmuje to żadnych przerw (takich jak utrzymanie), przydziałów, nowacji lub braku możliwości dostępu do Strony.

8 GIG ONLINE STORE DOSTĘP I STOSOWANIE
8.1 Dostęp
8.1.1 Dostęp do GIG Online Store jest przyznawany indywidualnie i kontrolowany przez twoją nazwę użytkownika i hasło dostępu. Aby utworzyć Konto Klienta u nas, musisz przestrzegać naszych Zasad akceptacji klienta, w tym wymogu weryfikacji Twojej tożsamości i źródła płatności.

Nowe konto klienta nie może zostać utworzone, dopóki te informacje nie zostaną dostarczone.

8.1.2 Poprzez sklep internetowy Global InterGold Group ( GIG Online Store ) można uzyskać dostęp do produktów i usług świadczonych przez nas lub nasze firmy powiązane.
8.1.3 Za pośrednictwem GIG Online Store będziesz mógł uzyskać dostęp do:
 • produkty, w których jesteś jedynym sygnatariuszem, oraz
 • wspólne produkty, w których jesteś upoważniony do samodzielnego obsługiwania produktu.
8.2 Otwieranie konta klienta
8.2.1 Po spełnieniu naszych Zasad akceptacji klienta otworzymy dla Ciebie Konto Klienta, któremu przydzielony zostanie unikalny numer i będzie on dostępny w postaci elektronicznej; dostarczyć komunikat do komunikacji; i posiadać elektroniczną dokumentację:
 • ilość i waga złota w gramach, które należą do ciebie i jest przechowywana przez naszego licencjonowanego dostawcę złota w twoim imieniu;
 • ilość dowolnych zarejestrowanych prętów zarejestrowanych na twoje nazwisko jako klienta wraz z odpowiadającymi im numerami seryjnymi sztabek złota;
 • wszelkie środki na rachunku prowadzone w twoim imieniu;
 • transakcje między Tobą (jako Klientem) a Firmą; i
 • Opłaty pobierane przez Spółkę za świadczone usługi.
8.2.2 Podczas rejestracji w sklepie GIG Online Store udostępnimy kod dostępu i nazwę użytkownika. Ponadto przy pierwszym logowaniu się do GIG Online Store będziesz musiał wybrać osobiste hasło, które będzie łatwe do zapamiętania, ale trudne do odgadnięcia przez innych.
8.2.3 Podobnie, jeśli twoje hasło do GIG Online Store jest znane, lub jeśli podejrzewasz, że jest ono znane, przez inną osobę lub nastąpił nieuprawniony dostęp lub aktywność w Twoich produktach, musisz natychmiast nas o tym powiadomić, kontaktując się z naszym centrum obsługi telefonicznej w Tel .: + 44 20 8133 0653 lub e-mail: info@globalintergold.com.
8.3 Odpowiedzialność
8.3.1 Jesteś odpowiedzialny za wszystkie transakcje i instrukcje, które zostały autoryzowane przy użyciu Twojego hasła do GIG Online Store.
8.3.2 Nie będziemy mieć obowiązku sprawdzania instrukcji przekazanych nam za pośrednictwem konta GIG Online Store.
8.3.3 Użytkownik zgadza się, że w odniesieniu do każdej sprawy dotyczącej Konta lub jakiejkolwiek innej sprawy związanej z niniejszą Umową, może bezpiecznie kontaktować się ze Spółką za pośrednictwem skrzynki wiadomości. Użytkownik zgadza się otrzymywać komunikaty od Firmy w taki sam sposób i gwarantuje, że nie będzie próbował ominąć otrzymania takiej wiadomości. Uznaje się, że otrzymałeś wiadomość zamieszczoną w skrzynce wiadomości klienta w dniu jej wysłania. Powiadomienie e-mailem jest również wysyłane na adres e-mail Klienta za każdym razem, gdy wiadomość zostanie umieszczona w skrzynce wiadomości, która zostanie uznana za otrzymaną w dniu wysłania wiadomości zgodnie z niniejszą klauzulą.
8.4 Kontakt i komunikacja
8.4.1 Użytkownik potwierdza, że ​​podstawową metodą uzyskiwania dostępu do konta i komunikowania się z nami jest Internet. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że masz odpowiedni dostęp do Internetu, jeśli chcesz korzystać z Usługi.
8.4.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za poinformowanie nas o wszelkich zmianach adresu e-mail, numeru telefonu, adresu pocztowego, adresu fizycznego, danych rachunku bankowego lub innych istotnych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy popełnione z powodu podania nieprawidłowych danych osobowych.
9 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
9.1 Praktyka
9.1.1 Stosujemy wysoki poziom monitoringu i oprogramowania zabezpieczającego, w tym 128-bitową technologię szyfrowania SSL. Zdecydowanie zalecamy również ochronę danych osobowych i produktów online za pomocą aktualnego oprogramowania zabezpieczającego i aktualizacji systemu operacyjnego.
9.1.2 Nie możesz wybrać niewłaściwego hasła. Nieodpowiednie hasła to kombinacje liczb i liter, które można łatwo odgadnąć, hasła używane przez ciebie do innych usług bankowych lub niebankowych lub inne łatwo dostępne informacje osobiste (na przykład data urodzenia, rodzina, zwierzak lub ulica). Musisz zawsze przechowywać hasło do GIG Online Store jako poufne.
9.2 Twoja odpowiedzialność
9.2.1 Musisz:
 • podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu uniknięcia przestrzegania przy wpisywaniu hasła do GIG Online Store;
 • nie zostawiaj komputera bez nadzoru po zalogowaniu się do GIG Online Store;
 • nie podawaj swojego hasła do GIG Online Store nikomu (w tym policji, pracownikom banku lub rodzinie); i
 • nie przechowywać pisemnego lub elektronicznego zapisu hasła GIG Online Store.
10 OPCJE ZAKUPU
10.1 Opcje

Istnieje wiele opcji zakupu złota na naszej stronie internetowej. Te opcje obejmują:

 • Zapłata w całości; lub
 • (jeśli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Programu) Płatność w ratach zgodnie z Warunkami Programu.
10.2 Płatności
10.2.1 Płatności można dokonywać kartą kredytową, przelewem bankowym lub za pośrednictwem specjalnego systemu płatności autoryzowanego przez nas. Wszelkie otrzymane przez nas środki będą rejestrowane na Twoim koncie Segregowanych Funduszy Klientów i mogą być śledzone przez Ciebie za pośrednictwem Twojego konta klienta.
10.2.2 Jesteśmy upoważnieni do weryfikacji wszelkich dokonanych przez Ciebie płatności kartą kredytową lub debetową lub przelewem bankowym, aby zapobiec oszustwom. Dostawa dowolnego Złotego zestawu będzie przeprowadzana tylko w imieniu odbiorcy.
 • W sytuacjach, gdy posiadacz karty kredytowej lub konta oraz osoba wymieniona na fakturze wstępnej są różne, może być wymagana weryfikacja tożsamości. Może to spowodować opóźnienie w procesie zakupu.
 • Jeśli żądany dowód tożsamości nie zostanie dostarczony w ciągu trzech dni roboczych od daty płatności lub jeśli istnieją wątpliwości co do autentyczności jakiejkolwiek transakcji, zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji.
 • Jeśli anulujemy transakcję, otrzymana kwota, z wyłączeniem prawidłowych opłat bankowych, zostanie zwrócona do karty lub właściciela konta (stosownie do przypadku).
10.3 Zakup
10.3.1 Wybierz ilość ze Sklepu internetowego.
10.3.2 Znakowanie zależy od podaży i zasad obowiązujących w danym kraju. W związku z tym akceptujesz fakt, że podczas gdy Firma podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że ​​otrzymujesz produkt z preferowanej rafinerii, Firma zastrzega sobie prawo do dostarczania sztabek złota z innej rafinerii, pod warunkiem, że jest to równoważna czystość i że rafineria jest obecnym członkiem LBMA. .
10.3.3 Rozumiesz, że ze względów regulacyjnych Sklep internetowy może być zmuszony do delegowania pewnych zadań z niniejszych Warunków stronom trzecim (cesjonariuszom) w zależności od kraju, w którym fizyczne złoto ma zostać odebrane przez Ciebie w celu zachowania zgodności, najlepszej praktyki i Twojego zainteresowania. Takie zadania mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • faktyczne przekazanie fizycznego złota;
 • gromadzenie dodatkowych i bardziej szczegółowych informacji o kliencie oraz dalsza identyfikacja klienta.

Użytkownik zgadza się na takie przekazanie i przekazanie swoich danych przesłanych do Sklepu internetowego do wspomnianego cesjonariusza Sklepu Internetowego. Klient wyraża chęć nawiązania stosownego ograniczonego stosunku umownego do cesjonariusza, a także do wydawania dodatkowych informacji, które mogą być wymagane przez lokalne przepisy, w celu zapewnienia, że ​​najlepiej będzie móc odebrać zakup.

10.4 Po rozliczeniu zakupu

Po zakupie złota od nas masz możliwość:

 • odbiór złota przez kuriera (opłaty za dostawę będą naliczane); lub
 • odbieranie złota osobiście od naszego licencjonowanego dostawcy złota (po wcześniejszym uzgodnieniu z 7 dniowym wyprzedzeniem, pod warunkiem, że spełnisz uzasadnione koszty licencjonowanego dostawcy złota – patrz załącznik 1); lub
 • przechowywanie złota w sejfie zapewnionym przez naszego licencjonowanego dostawcę złota (opłaty za przechowywanie będą naliczane); lub
 • oferując złoto do odsprzedaży zgodnie z naszymi Warunkami Programu.
11 PRZECHOWYWANIE
11.1 Zezwolenia
11.1.1 Nasz licencjonowany dostawca złota jest upoważniony do zarządzania bezpiecznym przechowywaniem złota zakupionego dla Ciebie na twoją prośbę. Każde złoto przechowywane w umowie za pośrednictwem naszego licencjonowanego dostawcy złota jest wyszczególnione na koncie klienta.
11.1.2 Opłaty są naliczane za te usługi magazynowania. Opłaty mogą obejmować organizowanie przechowywania, transport i ubezpieczenie złota, w razie potrzeby. Szczegóły naszych aktualnych opłat są przedstawione na naszej stronie internetowej. Jesteśmy upoważnieni do potrącenia takich opłat ze środków zgromadzonych na Twoim koncie.
11.2 Przydział pamięci
11.2.1 Wszystkie posiadane przez nas złoto za pośrednictwem naszego licencjonowanego dostawcy złota są przechowywane jako nieprzydzielone miejsce. Zauważamy, że takie złoto nie jest przechowywane na naszym własnym koncie, ale dla posiadacza konta GIG Online, aby utworzyć formularz Quistclose Trusti, rejestrując istnienie korzystnego interesu innego niż interes naszej firmy. To złoto jest wolne od wszelkich roszczeń, które możemy mieć przeciwko tobie, chyba że roszczenie powstaje z opłat należnych nam przez Ciebie.
11.2.2 Wszystkie Złoto jest przechowywane jako niepodzielone, nieprzydzielone odsetki. Oznacza to, że Twoje złoto może być przechowywane w złocie posiadanym przez naszych pozostałych klientów. Jest on następnie deponowany w imieniu GIG w bezpiecznym magazynie (przydzielonym GIG lub konkretnemu koncesjonariuszowi GIG, z którym kontraktujesz).
11.2.3 Wyrażasz zgodę na to, że złoto, które Ci przysługuje w związku z umową licencjonowanego dostawcy złota, jest wolne od wszelkich zastawów, obciążeń, roszczeń lub roszczeń i akceptujesz, że nie możesz obciążać ani obciążać Twojego Złota.
11.2.4 Każdy bezpieczny obiekt magazynowy używany przez licencjonowanego dostawcę złota utrzymuje ubezpieczenie równe 100% wartości posiadanego złota przez naszych klientów. W dowolnym momencie możesz zażądać, aby Twoje Złoto zostało usunięte z magazynu i dostarczone do Ciebie (obowiązują ograniczenia – sprawdź Warunki Programu w punkcie 3.7). Zostaną naliczone opłaty za dostawę i inne powiązane opłaty (patrz załącznik 1).
11.2.5 Uznajesz, że cena złota może wzrosnąć lub spaść w dowolnym momencie. Wartość złota przy wejściu do magazynu niekoniecznie musi być taka sama, gdy odzyskujesz złoto ze składu.
12 SPRZEDAŻ ZŁOTA
12.1.1 Klient ma prawo do sprzedaży Złotych lub Sztabek Złota za pośrednictwem swojego Konta Klienta w zamian za Euro po aktualnej cenie złota opublikowanej na naszej stronie internetowej, co spowoduje ustalenie Zgodnej Wartości.

 • Przychody z każdej sprzedaży zostaną zaksięgowane na Twoim koncie Segregowanych Funduszy Klientów, takim kredytem będzie pełne i ostateczne uregulowanie wszelkich kwot należnych od Ciebie w związku z zakupem przez Ciebie Sklepu Internetowego od Ciebie.
 • W momencie, gdy Uzgodniona Wartość zostanie zaksięgowana na Twoim Rachunku Segregowanych Klientów, wyraźny tytuł podmiotu Złoto lub Złote Pręty natychmiast zostaną przekazane w GIG.
12.1.2 W dowolnym momencie możesz poprosić nas o przeniesienie środków przechowywanych na Twoim koncie Segregacji Klienta na Twoje osobiste konto bankowe. Jeśli jednak dojdzie do sporu lub dochodzenia w związku z Twoimi funduszami, przelew nie zostanie rozpatrzony.
12.1.3 Nie płacimy odsetek od pieniędzy przechowywanych na koncie Rozrachunkowych Konta Klienta.
13 OPŁATY
13.1 Opłaty za usługi
13.1.1 Pobieramy szereg opłat za korzystanie z naszych usług. Opłaty, które pobieramy, mogą się różnić w zależności od rodzaju zakupionego Złotego zestawu. Opłaty pobierane za korzystanie z naszych usług obejmują, ale nie ograniczają się do:
 • opłaty za przechowywanie, w tym opłaty za przechowywanie w wybranych przez nas licencjonowanych dostawcach pamięci masowej.
 • opłaty administracyjne należne nam za zamówienie magazynowe.
 • opłaty za dostawę.
 • opłaty pobierane za rejestrację i wyrejestrowanie złota.
 • opłaty manipulacyjne za sprzedaż lub zakup złota.
 • wszelkie dodatkowe opłaty wskazane w Tabeli opłat na naszej stronie internetowej.
13.1.2 Upoważniasz nas do pobierania opłat za każdym razem, gdy dokonasz transakcji w Sklepie Internetowym GIG. Opłaty te mogą zostać bezpośrednio potrącone z Twojego konta, jeśli posiadasz jakiekolwiek środki na koncie u nas.
13.2 Twoja odpowiedzialność za otrzymywanie informacji
13.2.1 Nie jesteśmy zobowiązani do powiadamiania użytkownika o zmianach w naszych opłatach. Przed dokonaniem transakcji z nami musisz sprawdzić opłaty na ekranie wprowadzania transakcji na stronie internetowej.
13.2.2 Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych opłat, wejdź na stronę www.globalintergold.com i zaloguj się, używając swojej bezpiecznej nazwy użytkownika i hasła.
14 TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
14.1.1 Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez nas (w tym, ale nie ograniczając się do strat wynikowych), które wynikają z:
 • twoje oszustwo lub zaniedbanie.
 • Twoje naruszenie niniejszych Warunków i / lub Warunków Programu.
 • nieautoryzowanego dostępu do produktów lub korzystania z nich za pośrednictwem Sklepu internetowego GIG, do których wniesienia przyczyniły się nieprzestrzeganie niniejszych Warunków. Obejmuje to sytuacje, w których:
  • wybierz niewłaściwe hasło do Sklepu internetowego GIG;
  • nie zapewniają należytego zabezpieczenia Twojego hasła do GIG Online Store; lub
  • nieuzasadnione opóźnienie powiadamiające nas o faktycznym lub podejrzewanym ujawnieniu innej osobie hasła GIG Online Store lub o podejrzeniu, że nastąpił nieautoryzowany dostęp lub aktywność w odniesieniu do produktów.
1.4.1.2 Jeśli jesteś zaangażowany w Program GIG Rewards, będziesz podlegać dalszym postanowieniom zgodnie z Warunkami Programu. Gwarantujesz, że je przeczytałeś i zrozumiałeś, a biorąc pod uwagę zawarte w nich zapisy (w tym, ale nie wolno ci wpisać w autorski program GIG), zgadzasz się na to samo.
15 ANULOWANIE RACHUNKU GIG ONLINE SKLEP
15.1 Na twoją prośbę

Możesz poprosić o anulowanie dostępu do GIG Online Store w dowolnym momencie. Aby to zrobić, musisz nas powiadomić na piśmie. Pozostaną Państwo odpowiedzialni za wszelkie transakcje dotyczące produktów i opłat poniesionych do momentu anulowania dostępu.

15.2 Anulowanie lub zawieszenie
15.2.1 Możemy anulować dostęp do GIG Online Store w dowolnym momencie, wysyłając powiadomienie z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych.
15.2.2 Możemy natychmiast zawiesić lub anulować dostęp do GIG Online Store:
 • po twojej śmierci, bankructwie lub gdy dowiemy się, że nie masz zdolności prawnej;
 • w przypadku naruszenia niniejszych Warunków lub Warunków Programu;
 • zastosowanie się do nakazu sądowego lub innego wymogu prawnego;
 • jeśli zostaniemy powiadomieni o sporze dotyczącym funduszy lub działania produktu; lub
 • jeśli mamy powody, by sądzić, że dostęp do GIG Online Store został naruszony.
 • jeśli twoje działania są sprzeczne z wewnętrznymi zasadami sklepu internetowego GIG.
15.2.3 Jeśli twoje konto zostanie anulowane z dowolnego powodu, możemy, według naszego wyłącznego uznania, usunąć wszelkie strony internetowe, pliki, grafiki lub inne treści lub materiały związane z korzystaniem z witryny lub usług na serwerach będących własnością lub obsługiwanych dla nas. lub w inny sposób w naszym posiadaniu, a my nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie lub osób trzecich za to.
15.2.4 Po anulowaniu, nie będziesz mógł korzystać ze strony internetowej ani z Usług. Jeśli Twoje konto lub dostęp do witryny lub Usług zostanie anulowany, zastrzegamy sobie prawo do użycia wszelkich środków, które uznamy za niezbędne, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do witryny lub Usług.
15.2.5 Jeśli twoje konto zostanie anulowane, musisz natychmiast zapłacić nam wszelkie opłaty i zobowiązania, które jesteś winien (w tym, ale nie ograniczając się do jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z paragrafem 14), taka odpowiedzialność pozostanie nam do chwili anulowania. W oczekiwaniu na zapłatę takich opłat i / lub odpowiedzialności, zastrzegamy sobie prawo do wykonywania zastawu na zawartości Twojego konta.
15.3 Uśpione konto

Jeśli nie uzyskasz dostępu do konta przez okres 12 miesięcy lub więcej, Twoje konto zostanie uznane za uśpione i będzie wymagało ponownej aktywacji.

 • Opłata reaktywacyjna może zostać naliczona na Twoje konto.
 • Jeśli nie reaktywujesz konta w ciągu sześciu miesięcy, anulujemy Twoje konto zgodnie z punktem 15.2.
 • Jeśli Twoje zamówienie nie zostało zapłacone w ciągu 12 miesięcy lub dłużej, a nie wpłynąłeś na konto osobiste w ciągu 3 miesięcy od wygaśnięcia standardowego okresu obowiązywania umowy, Firma zastrzega sobie prawo do unieważnienia konta i z zastrzeżeniem prawa korzystania z konta lub anulowania umowy na zasadzie ex parte.
16 REKLAMACJE

Utrzymujemy procedurę rozpatrywania reklamacji przez klientów, mającą na celu zapewnienie, że skarga jest rozpatrywana szybko i uczciwie. Jest to zarządzane przez nasz zakontraktowany help desk.

 • Jeśli masz skargę dotyczącą naszych usług lub produktów, możesz złożyć skargę:
  • do Firmy za pośrednictwem skrzynki wiadomości; następnie, jeśli nie zostanie rozwiązany
  • do opiekuna zespołu, do obsługi klienta.
 • Kierownik zespołu może się skontaktować w następujący sposób:
  • przez e-mail na adres issues@globalintergold.com ; lub
  • telefonując do naszego zespołu obsługi klienta pod numerem +44 20 8133 0653.
17 PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki podlegają prawu Nowej Zelandii i każda ze stron poddaje się jurysdykcji sądów Nowej Zelandii. Nowa Zelandia jest wiodącym krajem członkowskim OECD, a prawo nowozelandzkie opiera się na modelach Commonwealth. Wszelkie działania przeciwko nam mogą być podjęte tylko w Hamilton w Nowej Zelandii (w tym, ale nie ograniczając się do jakiegokolwiek działania na podstawie sekcji 18); pod warunkiem jednak, że nic w Rozdziałach 16, 17, 18 lub 19 niniejszych Warunków nie ma na celu, aby nam uniemożliwić:

 • ubieganie się w jakimkolwiek innym sądzie (lub jurysdykcji) o wydanie orzeczeń tymczasowych lub tymczasowych środków ochronnych na poparcie wniosku lub wszczęciu postępowania przed sądem w Hamilton w Nowej Zelandii; lub
 • w celu egzekwowania orzeczenia sądu nowozelandzkiego w innym kraju.
18 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Z zastrzeżeniem paragrafu 17, w przypadku powstania sporu, w przypadku gdy spór ten nie został rozstrzygnięty w ramach postępowania reklamacyjnego (patrz punkt 16 powyżej), niniejszy punkt ma zastosowanie i jesteś związany następującym procesem:

18.1 Mediacja
18.1.1 Wszelkie spory między Tobą a GIG, które powstają w związku z niniejszymi Warunkami, muszą być w pierwszej kolejności skierowane do niewiążącej mediacji, pod warunkiem, że w każdej takiej niewiążącej mediacji strony będą miały możliwość pojawienia się za pośrednictwem wideo telefonicznie lub za pomocą innej technologii umożliwiającej zdalne uczestnictwo w takich postępowaniach lub jeżeli takie zdalne wykonanie nie jest możliwe, strony przedkładają swoje stanowiska mediatorowi na piśmie, z zastrzeżeniem instrukcji wyznaczonego mediatora.
18.1.2 Niewiążąca procedura mediacji jest następująca:
 • Strona, która chce rozwiązać spór w drodze mediacji, musi powiadomić drugą stronę na piśmie o sporze. Takie zawiadomienie uważa się za doręczone w Hamilton, Nowa Zelandia.
 • Zawiadomienie musi stwierdzać, że spór powstał i dostarczyć dane szczegółowe dotyczące sporu.
18.1.3 Jeżeli zawiadomienie o sporze zostanie wydane zgodnie z niniejszą Umową, strony wyznaczą mediatora w drodze porozumienia w ciągu 14 dni, w przypadku braku porozumienia każda ze stron może zwrócić się do Przewodniczącego Nowozelandzkiego Towarzystwa Prawniczego (lub jego powoda) o wyznaczenie mediator.
 • Strony będą współpracować z mediatorem w celu rozwiązania sporu.
 • W przypadku rozstrzygnięcia sporu warunki rozliczenia zostaną spisane przez mediatora i podpisane przez strony sporu.
 • Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w dłuższym terminie uzgodnionym przez strony na piśmie, strony nie będą już związane tym przepisem mediacyjnym.
 • Strony niniejszej Umowy zgadzają się, że wszystkie pisemne oświadczenia przekazane mediatorowi lub sobie nawzajem oraz wszelkie rozmowy między dowolną ze stron lub między jedną ze stron a mediatorem podczas mediacji są niedopuszczalne w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym przez dowolną stronę inną niż strona, która je stworzyła.
 • Strony sporu będą w równym stopniu pokrywały koszty honorariów i kosztów mediatora, w tym koszty podróży, wynajmu sali i napojów.
18.2 Pilny środek zapobiegawczy

Z zastrzeżeniem pkt. 16, żadne z postanowień poprzednich nie uniemożliwia stronie niniejszego porozumienia zażądania pilnego orzeczenia w trybie pilnym od jakiegokolwiek sądu właściwej jurysdykcji.

18.3 Postępowanie arbitrażowe po mediacji w przypadku nierozstrzygnięcia
18.3.1 Z zastrzeżeniem:
 • Podpunkt 18.2; lub
 • wzajemna zgoda Stron,

wszelkie spory, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze mediacji, będą w pierwszej kolejności kierowane do arbitrażu zgodnie z odpowiednią ustawą o arbitrażu, pod warunkiem, że w każdym takim arbitrażu strony będą miały możliwość pojawienia się za pomocą wideo, telefonu lub innej technologii, która zezwala im na zdalne uczestniczenie w takich postępowaniach lub jeżeli takie zdalne wykonanie nie jest możliwe, wówczas strony przedkładają swoje stanowiska arbitrowi (-om) na piśmie (z zastrzeżeniem instrukcji wyznaczonego arbitra lub arbitrów) z odwołaniem do sądu właściwość miejscowa.

18.3.2 W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących wysokości kwoty pieniężnej należnej lub płatnej przez którąkolwiek ze stron niniejszej Umowy drugiej stronie na mocy niniejszej Umowy, w pierwszej kolejności strony mogą uzgodnić w każdym przypadku, że certyfikat kwota podpisana przez księgowych na czas Posiadacza jest ostateczna i wiążąca dla obu stron. W przypadku braku takiego porozumienia sprawa zostanie rozwiązana zgodnie z postanowieniami punktu 18.1 i podpunktu 18.1.2 powyżej.
18.3.3 W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego definicji Terytorium zróżnicowanego zgodnie z niniejszą Umową, wynikającego lub w związku ze zmianami statusu politycznego lub granicami geograficznymi Terytorium, decyzja Firmy na ten temat będzie być rozstrzygające i wiążące.
19 OGÓLNE
19.1 Przepisy
19.1.1 Nie możesz cedować, udzielać sublicencji ani w jakikolwiek inny sposób traktować swoich praw na podstawie niniejszych Warunków.
19.1.2 Jeżeli postanowienie niniejszych Warunków jest nieważne lub niewykonalne, należy je odczytywać lub rozłączać w niezbędnym zakresie bez wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.
19.1.3 Jeżeli niniejsza Umowa jest zapisana w języku innym niż angielski, w przypadku jakiejkolwiek niezgodności terminów lub znaczenia tekst angielski ma pierwszeństwo.
19.1.4 Niektóre właściwe jurysdykcje podpisały Umowę międzyrządową ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w odniesieniu do ustawy o zgodności z przepisami zagranicznymi w zakresie podatków (Stany Zjednoczone Ameryki), odpowiednio i możemy być zobowiązani do dostarczenia Internal Revenue Service z kopiami niniejszą Umowę oraz wszelkie transakcje finansowe, w które jesteś zaangażowany (bezpośrednio lub korzystasz).
19.1.5 Ta strona internetowa i Informacje są własnością GIGO i są przez nią administrowane. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie stanowi porady prawnej, podatkowej, rachunkowej, papierów wartościowych lub inwestycyjnej, ani żadnej opinii dotyczącej stosowności lub przydatności jakiejkolwiek inwestycji lub strategii. Niniejsza strona internetowa nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu inwestycyjnego lub usługi jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi w jakiejkolwiek jurysdykcji.
19.1.6 Produkty wymienione na stronie są dostępne tylko dla mieszkańców krajów, w których oferty takich produktów są dozwolone przez prawo.
19.1.7 GIGO może scedować lub unieważnić prawa i obowiązki GIG wynikające z niniejszych Warunków, a także w odniesieniu do umowy zawartej z Tobą do innej firmy, bez Twojej uprzedniej zgody, pod warunkiem, że cesjonariusz jest związany tymi Warunkami.
19.1.8 Każda strona musi na własny koszt zrobić wszystko, co jest rozsądnie konieczne, aby w pełni wywiązać się z niniejszych Warunków i wydarzeń przez nich rozważanych.
19.2 Dalsze potwierdzenia
19.2.1 Użytkownik dodatkowo potwierdza:
 • niektóre rodzaje Złotych Zestawów mogą nie być dostępne dla mieszkańców lub obywateli niektórych krajów.
 • wszystkie zestawy złota i odpowiednie transakcje podlegają opłatom. Niniejszym upoważniasz Firmę do odliczenia z Twojego konta GIG Online wszelkich opłat, które możesz ponieść, korzystając z usług świadczonych przez Firmę, w tym: Opłat za przechowywanie; Opłaty za rejestrację / wyrejestrowanie; Opłaty za przetwarzanie; oraz inne opłaty zapisane od czasu do czasu w Tabeli Opłat publikowanej na naszej stronie internetowej (patrzwww.globalintergold.com/mx/terms.php ).
 • Spółka może w dowolnym czasie zmienić dostępne Złote Zestawy, usługi, warunki korzystania z Kont Klientów i związane z nimi Opłaty – ale wszelkie takie zmiany będą dokonywane pod warunkiem otrzymania powiadomienia z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach lub poprawkach za pośrednictwem pola wiadomości .
 • Z zastrzeżeniem warunków Programu, Cena Zestawu Złota oferowanego do zakupu przez Klienta w ramach niniejszej Umowy zostanie określona przez Firmę i zawierać będzie koszt Złota w walucie krajowej zgodnie z rynkiem światowym w momencie zakupu oraz Opłata za przetwarzanie. Opłata manipulacyjna zostanie zapłacona przez Klienta w pierwszej kolejności i dopiero po dokonaniu tej płatności, pozostała część Ceny Złotego zestawu zostanie odjęta przez Spółkę. Minimalna kwota Opłaty za przetwarzanie podana na fakturze wstępnej jest płatna z góry i nie może być wykorzystana na zakup złota lub innych opłat. Z zastrzeżeniem warunków Programu,
 • mogą istnieć inne ograniczenia i zasady, które zostaną opublikowane na Witrynie w chwili rejestracji oraz (odpowiednio) korzystanie z konta GIG Online. Będą one dostępne dla Ciebie, aby można je było przeczytać w Internecie i należy je czytać w powiązaniu z niniejszymi Warunkami.
19.3 Przetrwanie zobowiązań

Każde postanowienie niniejszej Umowy, które przetrwa wypowiedzenie niniejszej Umowy, pozostanie w mocy po wypowiedzeniu.

19.4 Następcy i cesjonariusze

Niniejsza Umowa będzie obowiązywać i działać na korzyść Stron i ich dozwolonych następców i dozwolonych cesjonariuszy.

19.5 Siła wyższa
19.5.1 Strony zwolnione są z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie zaniedbanie było wynikiem okoliczności siły wyższej, które wystąpiły po zawarciu niniejszej Umowy w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych, które Strony nie były w stanie przewidzieć rozsądnych wysiłków ani im zapobiec.
19.5.2 po wystąpieniu takiego zdarzenia:
Jeżeli jedna ze Stron nie jest w stanie wypełnić swoich obowiązków całkowicie lub częściowo w okolicznościach określonych w pkt. 5.1. niniejszej umowy, termin wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy musi zostać przedłużony na okres równy okresowi, w którym takie okoliczności się utrzymują.
19.5.3. Jeżeli okoliczności określone w ust. 5.1. niniejszej Umowy trwa dłużej niż dwanaście miesięcy, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej Umowy i w takim przypadku żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za zwrot strat związanych z takim wypowiedzeniem.
19.5.4. Strona, dla której niemożliwe jest wykonanie zobowiązań wynikających z okoliczności określonych w ust. 5.1. niniejszej Umowy musi niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zaistnieniu takich okoliczności, wskazując charakter okoliczności i ich wpływ na możliwość wykonania zobowiązań umownych.
19.6 Zawarcie Umowy, okres obowiązywania Umowy i wypowiedzenie Umowy.
19.6.1. Umowa wejdzie w życie i będzie wiążąca dla Stron od momentu zatwierdzenia Umowy przez Kupującego drogą elektroniczną – wypełnienia przez Kupującego pola “Zgadzam się” na dole Umowy, a także od chwili zawarcia Umowy. otrzymania przez Spółkę zapłaty za Zamówienie i usługi zgodnie z warunkami Umowy.
19.6.2. Umowa została zawarta w celu zapewnienia pełnej realizacji Zamówienia przez Strony i może zostać automatycznie przedłużona na kolejne Zamówienie opłacone przez Kupującego.
19.6.3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę przed jej wygaśnięciem, powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie 30 (trzydzieści) dni przed rozwiązaniem.
19.6.4. W przypadku Umowy przedterminowego rozwiązania z inicjatywy lub z winy Właściciela Zamówienia, opłata już uiszczona przez Użytkownika nie zostanie zwrócona.
HARMONOGRAM 1. TABELA OPŁAT

Patrz: WARUNKI.

Kategoria Opłata
Opłaty za składowanie Wyznaczony przez bezpieczny magazyn za zgodą licencjonowanego dostawcy złota GIG.
Patrz Podpunkty 11.1.2 i 11.2.4.
Opłaty za wizyty w witrynie Koszty poniesione przez licencjonowanego dostawcę złota, aby Klient mógł odwiedzić i spotkać się z dostawcą, w tym w celu podniesienia wartości swojego złota.
Zobacz paragraf 10.4 (b).
Opłaty za program Koszty lub opłaty poniesione w ramach programu GIG, zgodnie z warunkami programu.
Posiadacze kont GIG Online mogą odnosić się do strony z WARUNKAMI
Fizyczne opłaty za dostawę Opłaty za dostawę złota, zgodnie z instrukcjami.