REGULAMIN PROGRAMU GOLDSET – GLOBAL INTERGOLD

regulamin-global-intergold
1. WARUNKI PROGRAMU
1.1 Warunki programu są prawnie wiążącą umową
1.1.1 Niniejsze Warunki Programu definiują rejestrację zestawów złotych sztabek inwestycyjnych w ramach programu marketingowego Global InterGold GoldSet i wraz z Warunkami korzystania z witryny i podlegającymi Warunkom korzystania z witryny regulują twoje zaangażowanie w taki program w celu zawarcia wiążącej umowy między Tobą ( zwany dalej Kupującym, Tobą lub Twoim ) i Globalnym InterGoldem (reprezentowanym przez Global I Gold Online Limited) (w niniejszym przypadku Global InterGold Company lub Company ).
1.1.2 Z tego powodu niniejsze Warunki Programu są ważne i powinieneś upewnić się, że przeczytałeś je uważnie i skontaktujesz się z nami w razie jakichkolwiek pytań przed skorzystaniem z Witryny.
1.1.3 W przypadku zapytań, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych na stronie kontaktów na naszej stronie internetowej pod adresem www.globalintergold.com .
1.2 Podziękowania
1.2.1 Składając zamówienie za pośrednictwem programu marketingowego GoldSet , potwierdzasz i potwierdzasz, że:
 • masz wystarczającą szansę, aby przeczytać i zrozumieć Warunki Programu i zgadzasz się na ich przestrzeganie. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie możesz składać zamówienia za pośrednictwem programu marketingowego GoldSet .
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka posiada całą własność intelektualną w programie marketingowym GoldSet na warunkach określonych w punkcie 3 Warunków, i zobowiązuje Spółkę do nieszkodliwości.
1.2.2 W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem programu marketingowego GoldSet uznajesz , że robisz to w celach biznesowych , w związku z tym zgadzasz się i potwierdzasz, że wszystkie dostawy towarów i usług od Globalnej firmy InterGold są / zostaną nabyte dla Kupującego celów biznesowych, a zatem przepisy Ustawy o gwarancjach konsumenckich z 1993 r. będą obowiązywać między Nabywcą a Globalną firmą InterGold; a jak zezwala na to S56 Sprzedaży Towarów, wszelkie dorozumiane zobowiązania lub zobowiązania są zanegowane na korzyść Globalnej firmy InterGold.
2 OGÓLNE WARUNKI ZACHOWANIA GOLDSET MARKETINGU
2.1 Informacje ogólne
2.1.1 Tworząc program zachęt marketingowych GoldSet, firma Global InterGold połączyła najlepsze, uznane przez czas, praktyki w zakresie rozwoju biznesu, aplikacji sprzedażowych i programów motywacyjnych i zjednoczyła je pod jednym dachem.
2.1.2 Te ekscytujące programy zapewniają globalnym klientom InterGold w sklepie internetowym możliwość generowania długoterminowych dochodów w zamian za promocję i rozpoczęcie sprzedaży zestawów złotych sztabek inwestycyjnych.
2.2 Akceptacja regulaminu programu GoldSet
2.2.1 Akceptacja Programu Regulamin umożliwia Kupującemu zarejestrowanie zamówienia na złote sztabki inwestycyjne w ramach programu Global InterGold GoldSet i odpowiednio na zdobywanie nagród za udany marketing towarów i usług świadczonych przez sklep internetowy.
2.2.2 Jeżeli firma dostarczyła Ci dowolny Kupon Kredytowy, w celu spełnienia wymagań dotyczących ujawnień wynikających z Ustawy o kredytach i finansach konsumenckich z 2003 r., Potwierdzasz otrzymanie kopii niniejszych warunków programu, w tym dane dotyczące globalnego adresu firmy InterGold dla ogłoszeń , stopa finansowa oraz wszystkie warunki wszelkich Kuponów kredytowych są zapisane w niniejszych Warunkach Programu lub zgodnie z prawem.
3 DEFINICJE, INTERPRETACJA I CEL
3.1 Cel
3.1.1 Program zachęt marketingowych GoldSet (lub program GoldSet) oferuje kupującemu możliwość zarejestrowania pięciu różnych typów zamówień na zestawy sztabek złota inwestycyjnego:
 • GoldSet Standard;
 • GoldSet MultiCards;
 • GoldSet Goldline;
 • GoldSet Global Smart i
 • GoldSet Global Pro.
3.1.2 Zamówienia zarejestrowane w ramach programu GoldSet wykorzystują strukturę zleceń GoldSet w wewnętrznym systemie internetowym sklepu Global InterGold (GIG). Każdy Kupujący ma unikalny numer identyfikacyjny klienta w Sklepie Internetowym, który służy do śledzenia zamówień programu oraz zamówień inicjowanych przez Kupującego przez nowych Kupujących.
3.1.3 Cel programu jest dwojaki:
 • Dla firmy: zwiększenie zasięgu rynkowego w zakresie sprzedaży sztabek złota inwestycyjnego;
 • Dla klientów: otrzymywanie wynagrodzenia w postaci złota na konto sztabek złota inwestycyjnego zamawianych w zamian za reklamę i promocję produktu oraz poszerzanie bazy klientów Global InterGold Internet Shop na rynku światowym. Klienci mogą również uczestniczyć w podziale zysków ze Sklepu Internetowego.
3.2 Definicje zawarte w tym dokumencie

Wyrażenia zdefiniowane w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie, jak to wyraźnie określono w niniejszym dokumencie “Warunki korzystania z programu” lub, w zależności od przypadku, zgodnie z definicją w Warunkach GIG:

3.2.1 Numer identyfikacyjny klienta: numer przypisany do zarządzania zamówieniami, a następnie do zarządzania komunikacją sponsora.
3.2.2 Sponsor (komunikacja Sponsora): klient, który już posiada zamówienie, które zainicjowało nowe zamówienie klienta sklepu internetowego i powiadomienie o nim nowego nabywcy.
3.2.3 Struktura klientów: system komunikacji z klientem oparty na inicjowaniu zamówień u sponsora.
3.2.4 Rozpoczęcie realizacji zamówienia: zalecenia klientów sklepu internetowego dla potencjalnych nowych klientów skutkujące wydaniem nowych zamówień kupujących.
3.2.5 Tabela zleceń: system księgowy dla zamówień klientów.
3.2.6 Wynagrodzenie za przywództwo: dodatkowe wynagrodzenie w postaci jednostek nagrody przyznanych klientowi za pomyślny rozwój produktu (patrz sekcja 3.6).
3.2.7 Cykl zlecenia: zlecenie, które przeszło (wypełnione) jedną tabelę zleceń.
3.2.8 PPSA oznacza ustawę o osobistych papierach wartościowych z 1999 r.
3.3 Interpretacja w warunkach zawartych w niniejszym dokumencie.
3.3.1 Nagłówki: klauzule i inne pozycje mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mają wpływu na interpretację Warunków Programu.
3.3.2 Kupujący: odniesienie do Kupującego zawiera odniesienia do osób; firmy; korporacje; Związki partnerskie; firmy; wspólne przedsięwzięcia; wspomnienia; trusty; organizacje; rządowe lub inne organy regulacyjne; organy (lub inne podmioty) w każdym przypadku niezależnie od tego, czy mają osobną osobowość prawną, czy też nie.
3.3.3 Liczba mnoga i liczba pojedyncza: liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i vice versa.
3.3.4 Ustawy i rozporządzenia: Odniesienia do wszelkich przepisów ustawowych obejmują wszelkie przepisy ustawowe, które je zmieniają lub zastępują, a także wszelkie przepisy podrzędne, które zostały na nim wydane.
3.3.5 Język: Jeżeli ten dokument jest zapisany w języku innym niż angielski, w przypadku jakiejkolwiek niezgodności terminów lub znaczenia tekst angielski ma pierwszeństwo.
3.4 Główne warunki programu zachęt marketingowych GoldSet
3.4.1 Złożenie zamówienia za pośrednictwem programu GoldSet nie jest obowiązkowe przy zakupie zestawu sztabek złota inwestycyjnego. Kupujący może kupować sztabki lub zestawy inwestycyjne bezpośrednio lub może wybrać rejestrację jednego lub więcej typów zamówień zgodnie z warunkami programu marketingowego GoldSet jako sposobu na zrekompensowanie kosztów swoich zakupów.
3.4.2 Łączna opcja zakupu (rejestracja zamówienia zgodnie z warunkami programu marketingowego GoldSet i funduszy osobistych) jest również możliwa, jeśli Kupujący już rozpoczął inicjowanie nowych zamówień.
3.4.3 Jeżeli Kupujący wybierze opcję wydania zamówienia zgodnie z warunkami programu marketingowego GoldSet, zakupione jednostki nagrody służą wyłącznie do zakupu sztabek złota inwestycyjnego na rachunku Kupującego zgodnie z niniejszymi Warunkami Programu.
3.4.4 Aby wydać zamówienie zgodnie z warunkami programu marketingowego GoldSet, Kupujący musi:
 • Zarejestruj się w globalnym sklepie internetowym InterGold;
 • Jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, powinien mieć co najmniej 18 lat;
 • W ciągu 14 dni od złożenia zamówienia upewnij się, że są one zgodne z odpowiednimi przepisami prawa [w tym, między innymi, szwajcarską ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 955.0, artykuły 3 i 4], przesyłając zweryfikowaną kopię:
  • Ich paszport lub ważny rząd wydał dokument tożsamości ze zdjęciem (taki jak prawo jazdy lub dowód osobisty); i
  • Aktualne wyciągi z rachunku narzędziowego (krótsze niż trzy miesiące) wyświetlające adres zamieszkania Nabywcy w sekcji Profil / Moje dokumenty zgodnie z procedurą potwierdzenia tożsamości (weryfikacja).
3.4.5 Każde zamówienie jest obciążone opłatą manipulacyjną. Koszt tego zależy od rodzaju wybranego porządku programu.
3.4.6 Opłata za przetwarzanie obejmuje następujące usługi:
 • Tworzenie i utrzymywanie osobistych kont klientów.
 • Zadania administracyjne związane z utrzymaniem wydanego zamówienia przez pełne wykonanie, w tym obsługa klienta w wielu językach.
 • Kontrolowanie wszystkich wykonanych płatności i rekomendacji, a także księgowanie jednostek nagrody poprzez ukończenie i rozliczenie.
 • Natychmiastowe powiadomienie na koncie osobistym kupującego o wszelkich otwarciu nowego konta po otrzymaniu zaleceń.
 • Usługi internetowe, wsparcie techniczne, korzystanie z wirtualnego biura osobistego i ogólne zarządzanie zaleceniami klientów.
 • Zapewnienie dostępu do zakupu i sprzedaży sztabek złota za pośrednictwem wirtualnego biura osobistego, a także umieszczenie produktów w magazynie.
3.4.7 Opłata za rozpatrzenie zamówienia jest należna niezwłocznie przy składaniu Zamówienia.
3.4.8 We wszystkich przypadkach opłata za rozpatrzenie zamówienia zostanie w pełni opłacona przez Kupującego w ciągu pierwszego roku kalendarzowego, pod warunkiem, że klient nie skorzystał z prawa do anulowania umowy.
3.4.9 Każde zamówienie musi przejść (kompletną) wymaganą liczbę cykli zgodnie z wybranym typem zamówienia, a Kupujący musi zaangażować dwóch nowych klientów, którzy zapłacili za swoje zamówienia, poprzez wskazanie swojego numeru identyfikacyjnego klienta, aby spełnić wymagania kwalifikacyjne rodzaju zamówienia, aby został uznany za w pełni zrealizowany i kwalifikował się do nagrody za pośrednictwem odpowiedniego programu marketingowego GoldSet.
3.4.10 Jeżeli po zrealizowaniu zamówienia Kupujący nadal będzie składał zamówienia tego samego rodzaju bez przechodzenia na inny inny rodzaj zamówienia; poprzedni wymóg dotyczący kwalifikacji pozostaje ważny.
3.4.11 Kupujący przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wszelkie podatki należne od dochodu uzyskanego z udziału w jakimkolwiek programie marketingowym Global InterGold GoldSet lub w jakimkolwiek zakresie obowiązków zaciągniętych przez Kupującego w związku z takim programem, a także uznaje Globalny InterGold za nieszkodliwy w tym zakresie.
3.5 Opcje programu marketingowego GoldSet
3.5.1 Wszyscy globalni klienci InterGold mogą złożyć jedno zamówienie na złoty pasek inwestycyjny każdego typu zamówienia programu za pośrednictwem programu marketingowego GoldSet na raz (patrz punkt 3.4).
3.5.2 Dla klientów, którzy już posiadają inne typy zamówień, numer klienta pozostaje taki sam, a wszystkie linki sponsorowane są zapisywane.
3.6 Warunki wynagrodzenia za przywództwo
3.6.1 Zamówienie Nabywcy otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie Kierownicze w postaci jednostek nagrody, zarówno na standardowej tabeli zamówień, jak i w tabeli zamówień Goldline lub w tabeli zamówień Global Pro, po spełnieniu następujących warunków:
 • Kupujący zdobył pierwszą nagrodę (pierwszy cykl);
 • Kupujący zainicjował klientów na pierwszym i drugim poziomie, którzy z kolei zdobyli swoje nagrody (pierwszy cykl);
 • Każdy z dwóch kolejnych klientów zainicjowanych przez dwóch zainicjowanych klientów kupującego zdobył swoje nagrody (pierwszy cykl).

Po spełnieniu tych warunków zamówienie Kupującego przechodzi na pierwszy poziom wynagrodzenia Przywództwa.

3.6.2 Wynagrodzenie kierownicze składa się z 15 poziomów zorganizowanych od dołu do góry:
Poziom przywództwa Jednostki wiodące (LU) Koszt jednostki przywództwa (LUC)
Poziom 15 1 500 000 LU 33,0
Poziom 14 800 000 LU 32,75
Poziom 13 400 000 LU 32,5
Poziom 12 200 000 LU 32,0
Poziom 11 100 000 LU 31,0
Poziom 10 50 000 LU 29,5
Poziom 9 25 000 LU 27,5
Poziom 8 10 000 LU 25,0
Poziom 7 5 000 LU 22,5
Poziom 6 2 500 LU 20,0
Poziom 5 1 000 LU 17,5
Poziom 4 500 LU 15,0
Poziom 3 250 LU 12,5
Poziom 2 100 LU 10,0
Poziom 1 0 7,5
3.6.3 Aby zlecenie kupującego mogło przejść do następnego poziomu wynagrodzenia Leadership, musi zebrać pewną liczbę jednostek Leadership, (patrz Poziomy Wynagrodzeń Przywódców, Rozdział 3.6.2.). Liczba bezpośrednio zaproszonych klientów, których zamówienia są umieszczane na stole, musi odpowiadać poziomowi przywództwa nabywcy.
3.6.4 Wynagrodzenie Nabywcy w zakresie przywództwa wzrasta, gdy zamówienia zainicjowane przez nowych klientów są nagradzane.
3.6.5 Jednostki wiodące obliczane są według następującego wzoru:

Suma każdego zakupu sztabek złota w strukturze klienta podzielona przez stałą 500.

Przykład: 3500/500 = 7 Jednostki wiodące

3.6.6 Na każdym poziomie jednostka przywództwa ma stały koszt – LUC (Leadership Unit Cost), który jest używany do obliczania wynagrodzenia za przywództwo.
3.6.7 Wynagrodzenie za przywództwo jest przypisywane do zamówienia kupującego za pomocą następującego wzoru:

Suma każdego zakupu sztabek złota w strukturze klienta podzielona przez stałą 500, pomnożona przez różnicę poziomów LUC Kupującego i pomnożona przez 2.

Na przykład: zamówienie kupującego osiągnęło pierwszy poziom wynagrodzenia za przywództwo: 3500/500 = 7.0 (LU) * 7,5 (różnica w LUC) = 52,50 х 2 = 105 jednostek nagrody (przywództwo).

3.6.8 Wynagrodzenie za przywództwo (w postaci jednostek nagrody) służy wyłącznie do zakupu sztabek złota inwestycyjnego w sklepie internetowym.
3.6.9 Jeśli Kupujący zbierze wymagane jednostki Przywództwa, aby przejść do następnego poziomu, ale nie ma kwalifikacji (patrz Rozdział 3.6.3.) I jeden z jego bezpośrednich skierowań zarejestrowany w strukturze Kupującego jest na tym samym poziomie programu przywództwa, wynagrodzenie w postaci jednostek nagrody i jednostek przywództwa nie jest zapisywane na koncie wewnętrznym Nabywcy.
A także zmiany w programie marketingowym GoldSet, który wejdzie w życie 1 września 2016 r .:
3.6.10 Jeśli Kupujący przystąpił do programu Przywództwo przed wprowadzeniem zmian, które weszły w życie 1 czerwca 2016 r., Wynagrodzenie przywództwa jest obliczane zgodnie z nowymi wymogami kwalifikacyjnymi Przywództwa (patrz Rozdział 3.6.3)
Formuła wynagrodzenia przywództwa jest zachowywana zgodnie z aktualnym poziomem programu Przywództwa, niniejszym wynagrodzenie jest wypłacane dla struktur, w których zarejestrowany jest lider z niższym poziomem kwalifikacji.
Przykład :
Przywódca: poziom 12
Liczba zaproszonych klientów (= kwalifikacje): 3
Liderzy w strukturze: poziom 8, poziom 5, poziom 3, poziom 2
W powyższym przykładzie lider otrzyma wynagrodzenie tylko za strukturę podwładnego lidera III poziomu (tj. Za struktury liderów na poziomie 1 i 2).
Aby otrzymać wynagrodzenie za całą strukturę, Kupujący musi zainicjować 8 kolejnych zamówień bezpośrednich skierowań na stole.
Aby odpowiadać 12 poziomowi Programu Przywództwa, Kupujący musi zainicjować zamówienia złożone z 12 bezpośrednio zaproszonych klientów.
3.7 Sprzedaż, przechowywanie i dostawa sztabek złota.
3.7.1 Po zakończeniu zakupu Kupujący może wybrać:
 • Sprzedaj złote sztaby z powrotem do Sklepu Internetowego po cenie zakupu w dniu dzisiejszym; lub
 • Zabezpieczaj złoto zakupione w certyfikowanym depozycie w celu przechowywania; lub
 • Odbierz złote sztabki zakupione przez ubezpieczoną pocztę.
3.7.2 Kupujący pokrywa koszty wysyłki i magazynowania.
3.7.3 Koszty przesyłki za pośrednictwem zarejestrowanej przesyłki z zadeklarowaną wartością są określane przez pocztę.
3.7.4 W krajach, w których metale szlachetne podlegają podatkowi od wartości dodanej (VAT) oraz podatkom / cło importowemu, Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
 • Płatność całego podatku VAT, podatków i ceł; i
 • Organizowanie dostawy Zamówienia.
3.7.5 Opłata za przechowywanie złota w certyfikowanym depozycie wynosi 1,2% rocznie lub 0,1% wartości złota Kupującego w przeliczeniu na miesiąc.
3.7.6 Opłata za przechowywanie złota w certyfikowanym depozycie jest oceniana pierwszego dnia każdego miesiąca.
3.8 Zamówienie anulowania
3.8.1 Zgodnie z warunkami programu marketingowego GoldSet, Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia bez wyjaśnienia w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia do odpowiedniej tabeli zamówień. Obowiązują ograniczenia.
3.8.2. Anulowanie może być wykonane za pośrednictwem wirtualnego osobistego biura Kupującego pod warunkiem, że:
 • Klienci, którzy odwołali zamówienie w ciągu ustalonego 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia w tabeli, mogą wystawić kolejne zamówienie po upływie 180 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust. (B) poniżej.
 • Spółka może, na wniosek, umożliwić Kupującemu złożenie zamówienia w mniej niż 180 dni kalendarzowych po anulowaniu zamówienia, jednak Kupujący przyjmuje, że każde kolejne anulowanie będzie podlegało odliczeniu 50 EUR na koszty administracyjne i biznesowe.
3.8.3 Prawo do anulowania zamówienia w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu umieszczenia nie dotyczy klientów, którzy otrzymali lub złożyli zamówienia złożone na dowolnym stole zamówień przez ponad 14 dni kalendarzowych i prawo do anulowania zamówienia w ciągu 14 dni kalendarzowych. dni kalendarzowe nie dotyczą klientów, którzy zmienili kolejność innych klientów w ich imieniu.
3.8.4 We wszystkich innych przypadkach Kupujący musi uiścić opłatę manipulacyjną za anulowanie zamówienia w zależności od rodzaju zamówienia.
3.8.5 Jeśli Kupujący anuluje zamówienie, środki zostaną zwrócone na konto wirtualnego osobistego biura Kupującego i mogą zostać zwrócone tylko przelewem na osobisty rachunek bankowy odbiorcy.
3.8.6 Wnioski o zwrot pieniędzy należy składać 30 dni po usunięciu zamówienia z tabeli.
3.8.7 Jeżeli płatność została dokonana za pomocą karty bankowej, zwrot środków jest zwracany z powrotem na tę samą kartę kredytową.
3.9 Realizacja zamówienia
3.9.1 Kupujący nie jest zobowiązany do wzięcia udziału w jakimkolwiek programie GoldSet. Umowa sprzedaży może zostać zawarta bezpośrednio poprzez zapłacenie całej kwoty zamówienia. Ta opcja jest również możliwa, jeśli Kupujący już zaczął inicjować nowe zamówienia.
3.9.2 Jeżeli Kupujący zdecyduje się złożyć zamówienie zgodnie z warunkami programu marketingowego GoldSet, powinien wyraźnie zrozumieć, że został on opracowany wyłącznie w celu zakupu zestawów złotych sztabek inwestycyjnych. Zamówienie płatności zgodnie z fakturą może zostać zrealizowane na własny koszt kupującego, z jednostkami nagrody zapisanymi w nowych zleceniach klientów sklepu internetowego lub ich kombinacji.
3.9.3 Spółka nie gwarantuje pełnej realizacji zamówienia Kupującego za pośrednictwem programów marketingowych GoldSet. Sukces opiera się na wynikach własnych wysiłków Kupującego.
4 REGULAMIN STANDARDOWY PROGRAMU GOLDSET

Poniższe postanowienia dotyczą zamówienia GoldSet Standard za pośrednictwem globalnego sklepu internetowego InterGold.

4.1 Informacje ogólne
4.1.1 Zamówienie programu GoldSet Standard przeznaczone jest dla klientów Sklepu Internetowego, którzy chcą kupować zestawy sztabek złota składające się z prętów o masie od 1 do 100 gramów, opatrzonych cechami złotych rafinerii wskazanych na stronie internetowej sklepu internetowego.
4.1.2 Ceny sztabek złota inwestycyjnego w zestawach różnią się w zależności od ceny rynkowej złota i są ustalane w momencie zakupu.
4.1.3 Uwaga: Firma dokłada wszelkich starań, aby dostarczać produkty dokładnie tak, jak zostały określone przez klienta, w zależności od dostępności, złote sztaby mogą być wymieniane na inne o innych cechach charakterystycznych.
4.2 Warunki wstępne do wystawienia zamówienia
4.2.1 Aby wystawić zlecenie GoldSet Standard, Kupujący musi:
 • Złóż zamówienie na towary i usługi o wartości 7 000 EUR, w tym opłatę manipulacyjną w wysokości 540,00 EUR.
 • Dokonaj przedpłaty:
  • Przedpłata na zlecenie obejmuje zaliczkę na zestaw sztabek złota inwestycyjnego o wadze do 100 gramów oraz opłatę abonamentową za usługę internetową.
  • Opłata za rezerwację GoldSet Start wynosi 150 EUR, w tym opłata za subskrypcję za usługę internetową w wysokości 20 EUR.
  • Przedpłata za zamówienie GoldSet Standard wynosi 540 EUR, w tym opłata za subskrypcję za usługę internetową w wysokości 40 EUR za przetwarzanie dwóch cykli zamówienia.
4.2.2 Kupujący może jednorazowo złożyć jednorazowo jedno zamówienie za zestaw sztabek złota inwestycyjnego za pomocą Programu GoldSet Standard za pośrednictwem sklepu internetowego. Kiedy zamówienie GoldSet Standard zostanie całkowicie zrealizowane, Kupujący może złożyć nowe zamówienie lub przedłużyć poprzednie zamówienie.
4.3 GoldSet Standardowy system rozliczania zleceń
4.3.1 System rozliczania zleceń GoldSet Standard składa się z dwóch rodzajów tabel zleceń:
 • GoldSet Start: wstępna tabela zamówień (składa się z 1 cyklu).
 • GoldSet Standard: główna tabela zleceń (składa się z minimum 2 cykli).
4.3.2 GoldSet Start, wstępna tabela zamówień, jest przeznaczona do przeniesienia Zamówienia Kupującego do GoldSet Standard, głównej tabeli zamówień. Zamówienia z przedpłatą w wysokości 150 EUR są umieszczane na Wstępnej tabeli zamówień.
4.3.3 Standard Goldset, główna tabela zleceń, jest przeznaczony do pomocy Kupującemu w otrzymywaniu jednostek nagrody, które pomagają zrównoważyć koszt realizacji zamówienia. Aby zrealizować zamówienie, zamówienie Kupującego musi minąć (wypełnić) co najmniej 2 cykle głównego stołu zamówień. Zamówienia z przedpłatą w wysokości 540 EUR są umieszczane na głównym stole zamówień.
4.4 Jak działa tabela zamówień GoldSet Standard
4.4.1 Tabela zamówień składa się z czterech poziomów i obejmuje 15 zamówień od kupujących. Poziomy są zorganizowane od góry do dołu.
Poziom 1 8 zamówień
Poziom 2 4 zamówienia
Poziom 3 2 zamówienia
Poziom 4 1 zamówienie
4.4.2 Pierwszy poziom tabeli podzielony jest na 4 sekcje. Każda sekcja Goldset Standard składa się z 2 miejsc do składania zamówień zorganizowanych od lewej do prawej. Sekcje są oddzielone liniami.
4.4.3 Zamówienia są składane od lewej do prawej, z uwzględnieniem zaleceń składanych przez Kupujących.
4.4.4 Zamówienia przychodzące są umieszczane na pierwszym poziomie.
4.4.5 Po wypełnieniu pierwszego poziomu tabeli zamówień tabela rozdziela się na dwie symetryczne tabele zamówień, a zamówienie kupującego przechodzi na drugi poziom. Na pierwszym poziomie każdej z dwóch nowych tabel zamówień 8 nowych pustych miejsc jest tworzonych dla nowych zamówień klientów.
4.4.6 Gdy pierwszy poziom nowej tabeli zamówień zostanie wypełniony 8 zamówieniami, zamówienie kupującego przenosi się na trzeci poziom i ponownie następuje podział tabeli zamówień na dwie bardziej symetryczne tabele. Kiedy pierwszy nowy poziom jest wypełniony 8 zamówieniami, zamówienie kupującego przechodzi na 4 poziom.
4.4.7 Gdy tabela zamówień zostanie podzielona jeszcze raz, cykl Zamówienia Kupującego opuszcza tabelę i przechodzi do następnej tabeli zamówień. W takim przypadku cykl uznaje się za zakończony.
4.4.8 Kupujący może wybrać jedną z dwóch zasad rejestracji jednostek nagrody:
 • Zapisy jednostek nagrody po zamknięciu tabeli
 • Zapisy jednostek nagród po zamknięciu każdej sekcji (dostępne tylko dla standardowej tabeli zamówień GoldSet )

Jednostki nagrody są przyznawane tylko kupującym, którzy osiągnęli 4. poziom stołu i są kwalifikowani zgodnie z Warunkami programu GoldSet Standard Marketing Programmes.

4.4.9 Jednostki nagrody służą wyłącznie do zakupu sztabek złota inwestycyjnego na koncie sklepu internetowego Kupującego.
4.4.9 Spółka nie gwarantuje pełnej realizacji zamówienia Kupującego za pośrednictwem programów marketingowych GoldSet. Sukces opiera się na wynikach własnych wysiłków Kupującego.
4.5 GoldSet Rozpocznij tabelę reguł zamówień

Zasady składania zamówień na zestawy złota inwestycyjnego za pomocą rejestracji wstępnej:

4.5.1 Kupujący ma możliwość dokonania rejestracji wstępnej na zakup zestawu złotych sztabek inwestycyjnych.
4.5.2 Po dokonaniu rejestracji wstępnej, zamówienie jest umieszczane na Wstępnej tabeli zamówień.
4.5.3 Złote zamówienie Start powinien przejść jeden cykl wstępnej tabeli zamówień.
4.5.4 Każde zlecenie GoldSet Start powinno znajdować się na pierwszym poziomie tabeli wstępnej zamówień zawierających 8 pustych pozycji.
4.5.5 Wszystkie wstępne rejestracje są umieszczane na Wstępnej tabeli zamówień.
4.5.6 Zlecenie GoldSet Start należy umieścić w tabeli zamówień sponsora upline.
4.5.7 Jeżeli zamówienie sponsora upline zostanie umieszczone na głównym stole zamówień, a kupujący złoży zamówienie GoldSet Start na wstępnej tabeli zamówień, kierunek zamówienia powinien być wskazany przez kupującego. Kupujący może złożyć zamówienie GoldSet Start pod sponsorem upline, wybierając i potwierdzając wstępną tabelę zamówień za pomocą numeru identyfikacyjnego klienta Kupującego.
4.6 Kwalifikacja do Złotego Zakonu Start
4.6.1 Aby otrzymać jednostki nagrody zgodnie z tabelą wstępną zamówień, Kupujący musi kwalifikować się do:
 • Minimum dwie zainicjowane wstępne rejestracje umieszczone na tabeli wstępnej zamówień z wykorzystaniem numeru identyfikacyjnego klienta nabywcy, lub
 • Co najmniej dwa zamówienia złożone na głównym stole z wykorzystaniem numeru identyfikacyjnego klienta nabywcy, lub
 • Jedno zlecenie zainicjowane na tabeli wstępnej zamówień i jedno zlecenie zainicjowane na głównej tabeli zamówień, z których oba wykorzystują numer identyfikacyjny klienta Kupującego.
4.6.2 Kwalifikacja do jednostek nagrody ma zastosowanie na każdym poziomie.
4.6.3 Po dokonaniu rejestracji wstępnej i spełnieniu warunków, Zamówienie na zestaw sztabek złota przenosi się do Tabeli głównej zlecenia sponsora. Rejestracja przeniesiona z tabeli wstępnej zamówień do głównej tabeli zamówień nie może zostać anulowana.
4.6.4 Rejestracja wstępna służy wyłącznie przeniesieniu zamówienia do głównej tabeli zamówień.
4.6.5 Jednostki nagrody uzyskane po wypełnieniu tabeli wstępnej zamówienia są wypłacane w ciągu 7 dni po zrealizowaniu zamówienia pod warunkiem, że zostały dokonane przedpłaty za pozostałe zamówienia klientów na stole.
4.6.6 Zlecenia inicjowane przez program GoldSet Start są ważne dla kwalifikacji GoldSet Standard po przejściu zlecenia do głównej tabeli zamówień GoldSet Standard.
4.6.7 Aby otrzymać jednostki nagrody, Kupujący musi zastosować się do procedury potwierdzenia tożsamości – weryfikacji. (Patrz Podpunkt 3.4.4.)
4.7 Nagroda GoldSet Start Order
4.7.1 Kupujący jest nagradzany za wypełnienie wstępnej tabeli zamówień i umieszcza zamówienie w głównej tabeli zamówień.
4.7.2 Nagroda składa się z 1040 jednostek, z których 15% jest naliczane jako opłata za rozpatrzenie zamówienia wraz z 540 jednostkami za złożenie zamówienia do głównego stołu. Pozostała kwota jest automatycznie wykorzystywana do zakupu złota, które Kupujący może następnie sprzedać z powrotem do Sklepu Internetowego.
4.7.3 Jeśli klient z rejestracją wstępną wypełni 4 poziomy tabeli wstępnej bez zaproszenia klientów lub zaproszenia tylko jednego klienta, rejestracja zostanie anulowana. W tym przypadku rejestracja wstępna w wysokości 150,00 EUR zostanie zwrócona Kupującemu i zaksięgowana na jego wewnętrznym koncie w euro. W tym samym czasie główny sponsor zachowuje kwalifikację do tabeli wstępnej i ma możliwość przejścia do głównego stołu z zamówieniami.
4.8 Opcje Kupującego po zrealizowaniu zamówienia GoldSet Start
4.8.1 Po zrealizowaniu zlecenia GoldSet Start, Kupujący ma następujące opcje:
 • Proszę złożyć zlecenie rejestracji wstępnej na tabeli zamówień wstępnych, początkowo zarejestrowanej przez tego samego sponsora;
 • Złożyć nowe zamówienie przedrejestracyjne na tabeli zamówień wstępnych tabeli początkowo zarejestrowanej u nowego sponsora;
 • Dokonaj dodatkowej płatności w wysokości 400,00 EUR i złożyć zamówienie na głównym stole zamówień;
 • Dokonaj zakupu sztabki złota za łączną kwotę 150,00 EUR;
 • Wycofaj środki z konta wewnętrznego i prześlij je na osobisty rachunek bankowy odbiorcy.
4.9 Zmiana sponsora zlecenia GoldSet Start
4.9.1 Kupujący może zmienić sponsora w ciągu 72 godzin od momentu rejestracji wstępnej, jak następuje:
 • W ciągu 24 godzin od momentu rejestracji wstępnej rejestracja wstępna może zostać przeniesiona do nowej tabeli sponsora na żądanie Kupującego bez dodatkowych kosztów;
 • W ciągu pozostałych 48 godzin rejestracja może zostać przeniesiona do nowej tabeli sponsora za pomocą kuponu technicznego o wartości 50,00 EUR.
4.9.2 Po tym okresie zmiana sponsora może nastąpić dopiero po 180 dniach kalendarzowych. Ta opcja dotyczy tylko zamówień, w których nie nastąpiło żadne działanie lub nowo zainicjowane zamówienia w strukturze Kupującego.
4.10 Tabela początkowa zamówień GoldSet zmienia się
4.10.1 Kupujący może wybrać zmianę Tabeli w ciągu 72 godzin od momentu rejestracji wstępnej, jak poniżej:
 • Wstępna rejestracja może zostać przeniesiona z pierwszego poziomu tabeli wstępnej do innej tabeli na żądanie Kupującego w ciągu 24 godzin w przypadkach, gdy sponsor znajduje się na głównym stole. W przypadku zmiany sponsora, rejestracja wstępna zostaje przeniesiona do tabeli nowego sponsora;
 • W ciągu pozostałych 48 godzin przeniesienie rejestracji wstępnej na inny stół bez zmiany sponsorów jest możliwe, jeśli zlecenie sponsora zostanie umieszczone na głównym stole. Do wypłaty tej opcji wykorzystywany jest kupon techniczny o wartości 50,00 EUR.
4.10.2 Jeżeli w ciągu 72 godzin od momentu rejestracji wstępnej na stole, Kupujący wystawi oświadczenie o całkowitym anulowaniu zamówienia, a zamówienie znajduje się na drugim, trzecim lub czwartym poziomie, klient musi zapłacić opłata w wysokości 100,00 EUR za zmiany techniczne (dwa kupony techniczne po 50 EUR każdy) w celu przywrócenia tablic na ich pierwotne pozycje.
4.10.3 Przeniesienie rejestracji wstępnej do innej tabeli w celu zamknięcia tabeli jest niedozwolone.
4.10.4. Wstępna rejestracja Kupującego może zostać przeniesiona do innej tabeli po 180 dniach kalendarzowych, jeżeli nadal znajduje się na pierwszym poziomie. W tym celu Kupujący musi zainicjować dwa nowe zamówienia przedrejestracyjne dla klientów. Zlecenia w ramach tego zamówienia, również zlokalizowane na pierwszym poziomie, są również przekazywane.
4.10.5 Jeżeli rejestracja wstępna znajduje się na drugim, trzecim lub czwartym poziomie, przeniesienie do innej tabeli nie jest możliwe.
4.10.6 Wszelkie zmiany dokonane w ciągu 72 godzin mogą być dokonywane tylko jeden raz, a następnie utracone zostanie prawo do anulowania rejestracji wstępnej lub wprowadzenia innych zmian.
4.10.7 Kupujący może dokonać dodatkowej płatności za zamówienie w wysokości 400,00 EUR w celu dalszego przekazania zamówienia do głównej tabeli zamówień w dowolnym czasie, pod warunkiem, że pierwszy poziom wstępnej tabeli zamówień już zawiera zlecenie, które mogą być wymieniane z zamówieniem Kupującego.
4.11 Prawa do anulowania zlecenia GoldSet
4.11.1 W przypadku nieprawidłowego umieszczenia Sklep Internetowy musi zostać powiadomiony w ciągu 24 godzin od umieszczenia w celu poprawienia.
4.11.2 Anulowanie rejestracji wstępnej może nastąpić w ciągu 72 godzin od rejestracji wstępnej. Po tym okresie wszystkie przedpłaty są przekazywane do funduszu nagród i zachęt i nie podlegają zwrotowi.
4.11.3 Jeżeli w ciągu 72 godzin od momentu rejestracji wstępnej na stole Kupujący wystawi oświadczenie o całkowitym anulowaniu Zamówienia, a Zamówienie znajduje się na drugim, trzecim lub czwartym poziomie, klient musi zapłacić opłata w wysokości 100,00 EUR za zmiany techniczne (dwa kupony techniczne po 50 EUR każdy) w celu przywrócenia tablic na ich pierwotne pozycje.
4.11.4 W przypadku anulowania rejestracji wstępnej w przewidzianym terminie 72 godzin, rejestracja wstępna jest usuwana z tabeli wstępnej i eliminowana z programu motywacyjnego GoldSet bez możliwości odzyskania, oraz:
 • Zdeponowane środki są zapisywane na koncie wewnętrznym Nabywcy i mogą być wycofane tylko w celu przesłania z powrotem na osobisty rachunek bankowy odbiorcy.
 • Kupujący może dokonać nowej rejestracji po upływie 180 dni kalendarzowych.
4.12 GoldSet Standardowa tabela reguł zamówień
4.12.1 Gdy Kupujący złoży zamówienie GoldSet Standard, zamówienie zostanie umieszczone na głównej Tabeli zleceń.
4.12.2 Zamówienie GoldSet Standard zleceniodawcy musi przejść dwa cykle tabeli zleceń.
4.12.3 Jeżeli zlecenie sponsora znajduje się na tabeli wstępnej, zlecenie GoldSet Standard jest umieszczane na odpowiedniej tabeli zleceń sponsora upline (którego zamówienie jest już umieszczone na głównym stole zamówień).
4.12.4 Aby otrzymać jednostki nagrody, zamówienie Kupującego musi przejść 4 poziomy pierwszego cyklu i 4 poziomy drugiego cyklu, zgodnie ze strukturą, którą zbudował Nabywca, inicjując co najmniej dwa zamówienia od dwóch nowych kwalifikowanych klientów na dowolnym poziomie tabeli zamówień.
4.13 GoldSet Standardowa kwalifikacja zamówień

Minimalne wymagania dla zleceń GoldSet Standard, aby zakwalifikować się do jednostek nagrody:

4.13.1 Kupujący musi zainicjować co najmniej dwa nowe zamówienia klientów dla GoldSet Standard, głównej tabeli zamówień. Nowe zamówienia złożone przy głównym stole zamówień będą brane pod uwagę przy każdym następnym cyklu zamówienia.
4.13.2 Aby spełnić kryteria zamówienia, musi minąć co najmniej dwa cykle głównej tabeli zamówień. Kupujący musi również zainicjować dwa nowe zamówienia na główną tabelę zamówień na pierwszym lub drugim poziomie pierwszego cyklu głównego stołu zamówień.
4.13.3 Zlecenia inicjowane jedno lub zero na dowolnym poziomie Tabeli Głównej Kupującego nie będą spełniać wymagań kwalifikacyjnych nagrody. W takim przypadku zamówienie Kupującego nie kwalifikuje się do rekompensaty za zamówienie.
4.14 Nagroda za zamówienie standardowe GoldSet

Jeśli Nabywca zakwalifikował się i spełnił wszystkie wymagania programu GoldSet Standard:

4.14.1 Po zakończeniu każdego cyklu Nabywca otrzymuje 3500 jednostek nagrody, z których 525 sztuk (15%) jest odliczanych do realizacji zamówienia. Pozostałe 2975 jednostek służy do zakupu sztabek złota inwestycyjnego na koncie Kupującego.
4.14.2 Po zrealizowaniu zamówienia Kupujący może złożyć nowe zamówienie lub przedłużyć poprzednie zamówienie poprzez reinwestowanie 540 jednostek nagrody.
4.15 Specjalne wymagania dotyczące nagrody GoldSet Standard order order

Specjalny wymóg dotyczy jednostek nagrody, jeśli Kupujący na pierwszym lub drugim poziomie pierwszego cyklu nie zainicjował dwóch nowych zamówień dla głównej tabeli zamówień.

4.15.1 Jednostki nagrody zależą od poziomu zamówienia Kupującego, gdy minimum dwa zainicjowane zamówienia są umieszczone na Głównym stole zamówień. Zlecenia inicjowane są dodatkowo brane pod uwagę przy każdym cyklu głównej tabeli zamówień.
4.15.2 Ilość jednostek nagrody dla jednego z dwóch zainicjowanych zleceń obliczana jest w następujący sposób:
 • Zamówienie kupującego znajduje się na 1. lub 2. poziomie – 1750 jednostek nagrody
 • Zamówienie kupującego znajduje się na 3 poziomie – 1250 jednostek nagrody
 • Zamówienie kupującego znajduje się na 4 poziomie – 750 jednostek nagrody
4.15.3 Wybór rekrutacji jednostek nagrody po zamknięciu każdej sekcji jest możliwy w przypadku, gdy Kupujący ma maksymalną kwalifikację (2 klientów jest inicjowanych umieszczanych na pierwszym lub drugim poziomie Głównej Tabeli). Jeśli wybrana zostanie odpowiednia opcja, jednostki nagrody zostaną dodane do konta kupującego w następującej kolejności:
 • Po zakończeniu pierwszej części składającej się z dwóch zainicjowanych zamówień, Kupujący otrzymuje nagrodę w wysokości 875 sztuk.
 • Po zakończeniu drugiej części składającej się z dwóch zainicjowanych zamówień, Kupujący otrzymuje nagrodę w wysokości 875 sztuk.
 • Po zakończeniu trzeciej części składającej się z dwóch zainicjowanych zamówień, Kupujący otrzymuje nagrodę w wysokości 875 sztuk.
 • Po zakończeniu czwartej części składającej się z dwóch zainicjowanych zamówień, Kupujący otrzymuje nagrodę w wysokości 875 sztuk.
4.15.3.1 Po zakończeniu każdej sekcji od nagrody odejmuje się opłatę manipulacyjną w wysokości 25 jednostek nagrody.
Całkowita suma zakupu sztabek złota podlega potrąceniu w wysokości 15% (127,5).
4.15.4. Pozostała kwota jest automatycznie wykorzystywana do zakupu złota, które Kupujący może następnie sprzedać z powrotem do Sklepu Internetowego.
4.15.5 Sekwencja uzupełniania sekcji nie wpływa na ilość jednostek nagrody.
4.15.6 Jeżeli Nabywca zamówienia nie kwalifikuje się do rekompensaty, zamówienie jest automatycznie wysyłane na początek cyklu, aż do spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych. Ta nowa pozycja początkowa ponownie ustawia kolejność w kolejce, aby zakwalifikować się do nagrody, a jednocześnie zapisane zamówienie zostało już rozpoczęte.
4.15.7 Jeżeli dwa zamówienia zostały zainicjowane na trzecim lub czwartym poziomie pierwszego cyklu, Kupujący musi zainicjować dwa nowe zamówienia na pierwszym lub drugim poziomie drugiego cyklu, aby kwalifikować się do otrzymania maksymalnej nagrody w drugim cyklu głównego stołu zamówień.
4.15.8 Jeżeli zamówienie Kupującego nadal nie kwalifikuje się do maksymalnej nagrody po przejściu dwóch cykli głównego stołu zamówień, Kupujący ma prawo:
 • Aby zrealizować zamówienie na osobisty koszt Kupującego i uzyskać fizyczne złoto. Kupujący będzie miał możliwość zawarcia umowy o przechowywanie złota w magazynie lub kupujący może zdecydować się na sprzedaż barów do sklepu internetowego. Zamówienie jest następnie uważane za kompletne.
 • Po zakończeniu 2 cykli bez zakwalifikowania, kwota przedpłaty zostanie automatycznie wykorzystana na zakup sztabek złota.
4.15.9 Następnie Kupujący może złożyć nowe zamówienie.
4.16 GoldSet Standardowa zmiana sponsora zlecenia
4.16.1 Jeżeli nowe zamówienia nie zostały umieszczone w strukturze Kupującego w ciągu 90 dni, Kupujący ma możliwość zmiany sponsorów zgodnie z następującymi warunkami. Jeśli znajduje się zamówienie kupującego:
 • Na głównym stole GoldSet Standard, Kupujący musi zainicjować dwa nowe zamówienia na głównym stole zamówień w celu zmiany sponsorów.
 • W zamówieniu GoldSet Goldline, Kupujący musi zainicjować jedno nowe zamówienie na GoldSet Goldline lub jedno nowe zamówienie na GoldSet Standard.
 • do. Zarówno w przypadku GoldSet Standard, jak i GoldSet Goldline, aby zmienić sponsora, Kupujący musi zainicjować:
  • Dwa nowe zamówienia na stole GoldSet Standard; lub
  • Jedno nowe zamówienie na głównej tabeli GoldSet Standard i jedno nowe zamówienie na stole GoldSet Goldline.

We wszystkich przypadkach nowy sponsor musi ukończyć kwalifikację. Zmiana sponsora może zostać dokonana przy użyciu kuponu technicznego.

4.16.2 Zmiana sponsorów w celu zakwalifikowania jest zabroniona.
4.17 GoldSet Standardowe zlecenie Wynagrodzenie kierownicze
4.17.1 Zamówienie Kupującego przynosi dodatkowe wynagrodzenie Przywództwa (w postaci jednostek nagrody), jeżeli klient ma zlecenie GoldSet Standard na głównej tabeli zamówień.
4.17.2 Wynagrodzenie za przywództwo oblicza się w następujący sposób:

Suma każdego zakupu sztabek złota w strukturze klienta podzielona przez stałą 500.

Przykład: zamówienie kupującego osiągnęło pierwszy poziom wynagrodzenia przywództwa.

3500/500 = 7,0 jednostek * 7,5 = 52,50 jednostek nagrody (przywództwo)

4.17.3 Warunki wynagrodzenia za przywództwo są określone w “Warunkach wynagrodzenia za przywództwo”. (Patrz Rozdział 3.6.)
5 REGULAMIN PROGRAMU GOLDSET MULTICARDS PROGRAM
5.1 Informacje ogólne
5.1.1 Zamówienie GoldCard MultiCards jest przeznaczone dla klientów Sklepu Internetowego, którzy chcą kupić zestawy gramofonowe Heraeus lub Argor-Heraeus o gramaturze nieprzekraczającej 10 gramów, o łącznej masie 10 gramów, 5 gramów lub 1 gram. Podobnie jak w przypadku GoldSet Start wstępna tabela zleceń przechodzących do GoldSet Standard, zlecenie GoldSet MultiCards może być wykorzystane jako podstawa do przejścia do Gold Gold Gold zamówienia. Może być również używany jako samodzielny program.
5.1.2 Dokładne ceny zestawu sztabek złota są uzależnione od ceny złota na rynku światowym i ustalane są w momencie zakupu.
5.1.3 Uwaga: Podczas gdy firma dokłada wszelkich starań, aby dostarczać produkty dokładnie tak, jak zostały określone przez klienta, w zależności od dostępności, mogą być wymieniane 1-gramowe sztabki z oznaczeniami Heraeus lub Argor-Heraeus.
5.1.4 Minimalna kwota zakupu sztabek złota inwestycyjnego za pośrednictwem programu GoldSet MultiCards wynosi 7 000 EUR. Każde zamówienie na kwotę 7 000 EUR jest obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 15%. Faktura może zostać wypłacona w następujący sposób:
 • Natychmiastowa płatność zamówienia zapisana na wystawionej fakturze; lub
 • Przedpłata na kwotę 375 EUR, a następnie spłata pozostałego salda w ciągu 12 miesięcy, zgodnie z fakturą; lub
 • Przedpłata w wysokości 375 EUR za cykl i udział w programie zachęt marketingowych firmy. Okres obowiązywania umowy na zakup GoldCard MultiCards to 12 miesięcy.
5.1.5 Struktura opłat za realizację zamówienia składa się z następujących elementów:
 • Pełne odliczenie przedpłaty w wysokości 375 EUR za cykl za złożone zamówienie; i
 • Dodatkowa opłata w wysokości 50 EUR za przedłużenie zarządzania rachunkiem osobistym co 12 miesięcy, jeżeli warunki programu nie zostały jeszcze spełnione.
5.1.6 Po zakończeniu pierwszego cyklu zlecenia GoldSet MultiCards, Kupujący może przenieść zlecenie do programu GoldSet Goldline lub kontynuować zlecenie Goldset Multicards, dopóki zobowiązanie zakupu nie zostanie zakończone.
5.1.7 Kupujący może jednorazowo złożyć jednorazowo zamówienie na zestaw sztabek GoldSet MultiCards w sklepie internetowym. Po pełnym wypełnieniu zamówienia GoldSet MultiCards, Kupujący może złożyć nowe zamówienie lub przedłużyć poprzednie zamówienie tego samego typu.
5.1.8 Po zrealizowaniu zamówienia GoldSet MultiCards, Kupujący może zdecydować się na wyjście z programu według własnego uznania i sprzedać złote sztabki inwestycyjne zakupione z jednostkami nagrody wygenerowane przez program MultiCards z powrotem do Sklepu Internetowego.
5.1.9 Sklep internetowy nie gwarantuje pełnej realizacji zamówienia za pośrednictwem programu GoldSet MultiCards. Sukces opiera się na wynikach własnych wysiłków Kupującego.
5.2 Warunki wstępne zlecenia GoldSet MultiCards
5.2.1 Aby złożyć zamówienie GoldCard MultiCards, Kupujący musi:
 • Złóż zamówienie na zakup towarów i usług w wysokości 7000 EUR, w tym opłatę za realizację zamówienia w wysokości 15%;
 • Dokonaj przedpłaty w wysokości 375 EUR, która obejmuje zaliczkę za zestaw sztabek złota od 1 do 10 gramów oraz opłatę za usługę internetową przez jeden rok.
5.2.2 Jeżeli całkowita kwota zamówienia nie zostanie zapłacona w ciągu jednego roku, Kupujący zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 50 EUR za użytkowanie wirtualnego biura osobistego w następnym roku do momentu zakończenia zamówienia.
5.2.3 Kupujący otrzyma wiadomość przypominającą o zapłacie za przedłużenie użytkowania wirtualnego biura osobistego na następny rok 30 dni przed datą wygaśnięcia wirtualnego biura osobistego.
5.3 Jak działa tabela zamówień GoldCard MultiCards
5.3.1 System księgowy dla zlecenia GoldSet MultiCards składa się z tabel zleceń, które można zrealizować w jednym cyklu.
5.3.2 Tabela zamówień GoldCard MultiCards składa się z trzech poziomów i obejmuje 7 zamówień od kupujących. Poziomy są ułożone od góry do dołu
Poziom 1 4 zamówienia
Poziom 2 2 zamówienia
Poziom 3 1 zamówienie
5.3.3 Pierwszy poziom tabeli GoldSet MultiCards podzielony jest na dwie sekcje. Każda sekcja stołu GoldSet MultiCards składa się z 2 miejsc do składania zamówień organizowanych od lewej do prawej. Sekcje znajdują się po lewej i prawej stronie stołu i są oddzielone liniami.
5.3.4 Zamówienia są składane od lewej do prawej, z uwzględnieniem zaleceń Kupujących.
5.3.5 Wszystkie zamówienia przychodzące od Kupujących są umieszczane na pierwszym poziomie tabeli.
5.3.6 Po zakończeniu pierwszego poziomu tabeli stół dzieli się na dwie symetryczne tabele zamówień, a zamówienie Kupującego przechodzi na drugi poziom. Cztery wolne miejsca pojawią się na każdym stole z zamówieniami na umieszczenie nowych zamówień Kupującego.
5.3.7 Gdy pierwszy poziom zostanie wypełniony czterema nowymi zamówieniami, zamówienie Kupującego zostanie przesunięte na drugi poziom, a stół ponownie podzieli się na dwie symetryczne tabele. Kiedy nowy pierwszy poziom zostanie wypełniony czterema zamówieniami, zamówienie Kupującego zostanie przeniesione na trzeci poziom tabeli zamówień.
5.3.8 Po następnym rozdzieleniu tabeli zamówienie Kupującego opuszcza tabelę i cykl uznaje się za zakończony.
5.3.9 Zlecenie programu GoldSet MultiCards może zostać złożone niezależnie dla zakupu zestawu sztabek złota lub użyte do przeniesienia zlecenia do zlecenia GoldSet Goldline.
5.4 Zestawienie reguł zamówień GoldSet MultiCard
5.4.1 Kiedy Kupujący złoży zamówienie GoldSet MultiCards, zostanie on umieszczony na liście zamówień sponsora.
5.4.2 Zamówienie kupującego GoldSet MultiCards musi przejść jeden cykl tabeli zleceń, aby przejść do tabeli zamówień GoldSet Goldline.
5.4.3 Aby otrzymać nagrodę, zamówienie Kupującego musi przejść 3 poziomy jednego cyklu w tabeli zamówień zgodnie ze strukturą zamówienia zainicjowanego przez Nabywcę z minimum dwoma nowymi klientami, którzy zapłacili za zamówienie w Sklepie Internetowym poziom tabeli zamówień.
5.5 Kwalifikacja do GoldSet MultiCards

Minimalne wymagania dotyczące kwalifikacji do nagrody za zamówienie GoldCard MultiCards:

5.5.1 Kupujący, jako właściciel zlecenia, musi zainicjować co najmniej dwa nowe zamówienia na zestawienie zamówień GoldSet MultiCards. Te zamówienia będą brane pod uwagę w kolejnych cyklach zamówień.
5.5.2 Aby otrzymać pierwszą nagrodę, zlecenie Kupującego musi przejść tabelę zamówień GoldSet MultiCards. (jeden cykl)
5.5.3 Jeśli tabela zleceń przechodzi cykl, w którym klient nie zainicjował dwóch lub więcej zamówień bezpośrednich, zamówienie zostaje usunięte z tabeli, a przedpłata jest zwracana do wirtualnego biura klienta Nabywcy. Kupujący może następnie aktywować zamówienie lub przekazać przedpłatę na swój osobisty rachunek bankowy.
5.6 Nagroda Goldset MultiCards za zamówienie
5.6.1 Kupujący może wybrać jedną z dwóch zasad rejestracji jednostek nagrody:
 • Zapisy jednostek nagrody po zamknięciu tabeli
 • Zapisy jednostek nagrody po zamknięciu każdej sekcji
Jednostki nagrody są przyznawane tylko kupującym, którzy osiągnęli poziom 3D stołu i są kwalifikowani zgodnie z Warunkami programu GoldSet Standard Marketing Programmes.
5.6.2 Jeżeli Nabywca wybrał rejestrację jednostek nagrody po zamknięciu tabeli, po zamknięciu tabeli, 1400 jednostek zostaje zaksięgowanych na koncie Kupującego, z czego 15% (210 jednostek nagrody) jest obciążanych jako opłata manipulacyjna a także 10% (140 jednostek) jako dochód firmy. Pozostała kwota jest automatycznie wykorzystywana do zakupu złota, które Kupujący może następnie sprzedać z powrotem do Sklepu Internetowego.
5.6.3 Jeżeli Nabywca wybrał rejestrację jednostek nagrody po zamknięciu każdej sekcji, jednostki nagrody zostaną zaksięgowane na rachunku Kupującego według następującej kolejności:
 • Po zakończeniu pierwszej części składającej się z dwóch zainicjowanych zamówień, Kupujący otrzymuje nagrodę w wysokości 630 sztuk.
 • Po zakończeniu drugiej części składającej się z dwóch inicjowanych zamówień, Kupujący otrzymuje nagrodę w wysokości 630 sztuk.
Całkowita suma zakupu sztabek złota podlega potrąceniu w wysokości 15%.
5.6.4 Sekwencja uzupełniania sekcji nie wpływa na ilość jednostek nagrody.
5.6.5 Pozostała kwota jest automatycznie wykorzystywana do zakupu złota, które Kupujący może następnie sprzedać z powrotem do Sklepu Internetowego.
5.6.6 Po złożeniu zamówienia GoldSet MultiCards Kupujący może:
 • Sprzedaj złote sztabki, aby złożyć zamówienie GoldSet Goldline; lub
 • Kontynuuj zlecenie GoldSet MultiCards przed zakupem sztabek złota.
 • Zaprzestań uczestnictwa w GoldSet MultiCards.
 • Każdy kolejny cykl zlecenia Goldset MultiCard wymaga dodatkowej przedpłaty w wysokości 375 EUR do momentu zakończenia realizacji zlecenia.
5.6.7 Po wypełnieniu zamówienia GoldSet MultiCards i zakupie sztabek złota, Kupujący może wybrać sprzedaż sztabek złota do sklepu internetowego po aktualnej cenie zakupu.
5.6.8 Po zakończeniu cyklu GoldSet MultiCard, jeśli Kupujący zdecyduje się na przeniesienie zamówienia do GoldSet Goldline (z przedpłatą w wysokości 1050 EUR), złote sztabki zakupione dla klienta z nagrodą z MultiCard cyklu, są natychmiast sprzedawane po tej samej cenie, a zamówienie Kupującego jest automatycznie umieszczane na stole GoldSet Goldline zamówień.
5.6.9 Jeżeli Kupujący jest już w posiadaniu zamówienia na stole GoldSet Goldline, po zakończeniu cyklu GoldSet MultiCards, Kupujący może kontynuować kolejne cykle zamówienia Multicards z przedpłatą w wysokości 375 EUR za cykl do momentu zobowiązania się do zakupu zostało spełnione.
5.7 Zmiana zlecenia GoldSet MultiCards na sponsora
5.7.1 Zmiana sponsora GoldSet MultiCards zlecenia może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy Kupujący jest wyłącznie w posiadaniu jednego zamówienia GoldCard MultiCards i nie ma innych rodzajów zleceń GoldSet. Zmiana sponsora może nastąpić w ciągu 14 dni.
5.7.2 Jeżeli w ciągu 90 dni od złożenia zamówienia nie będzie nowych zamówień w strukturze Nabywcy, Kupujący może zmienić sponsora, spełniając następujące warunki:
 • Zainicjuj dwa zamówienia GoldSet MultiCards od nowych klientów; i
 • Użyj kuponu o wartości 50 EUR, aby aktywować zmianę sponsora;
 • Nowy sponsor musi spełnić wymagania kwalifikacyjne zgodnie z programem.
5.8 GoldSet MultiCards zlecić wynagrodzenie przywództwa
5.8.1 Program GoldSet MultiCards pozwala na dodatkowe wynagrodzenie w postaci jednostek nagrody Goldseet dla wykwalifikowanych kupujących.
5.8.2 Wynagrodzenie za przywództwo oblicza się w następujący sposób:

Suma każdego zakupu sztabek złota w strukturze klienta podzielona przez stałą 500.

Przykład: zamówienie kupującego osiągnęło pierwszy poziom wynagrodzenia przywództwa:

1050/500 = 2,1 (LU) * 7,5 (różnica w LUC) = 15,75 * 2 = 31,5 Jednostki nagrody kierowniczej (przywództwo)

5.8.3 Warunki wynagrodzenia za przywództwo zostały przedstawione w punkcie 3.6.
5.9 GoldSet MultiCards nakazuje anulowanie zamówienia

Zamówienie GoldCard MultiCards może zostać anulowane przez Kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia w tabeli zleceń. (Patrz rozdział 3.8 Zamówienie anulowania)

6 ZASADY I PRZEPISY PROGRAMU GOLDELET GOLDSET
6.1 Informacje ogólne
6.1.1 Złote zamówienie GoldSet przeznaczone jest dla klientów sklepów internetowych, którzy chcą kupić sztabki złota produkowane przez firmę Argor-Heraeus w gramaturach od 1 do 100 gramów.
6.1.2 Dokładne ceny zestawu sztabek złota są uzależnione od ceny złota na rynku światowym i ustalane są w momencie zakupu.
6.1.3 Uwaga: Firma dokłada wszelkich starań, aby dostarczać produkty dokładnie tak, jak zostały określone przez klienta, w zależności od dostępności, mogą być wymieniane 1-gramowe sztabki z oznaczeniami Heraeus lub Argor-Heraeus.
6.2 Warunki wstępne do zamówienia GoldSet Goldline
6.2.1 Aby wydać zamówienie GoldSet Goldline, Kupujący musi:
 • Złóż zamówienie na towary i usługi w wysokości 7 000 EUR, w tym opłatę za realizację zamówienia w wysokości 15%.
 • Dokonaj przedpłaty, która obejmuje zaliczkę za zestaw sztabek złota inwestycyjnego o wadze od 1 do 100 gramów i opłatę abonamentową za usługę internetową przez jeden rok.
6.2.2 Całkowitą kwotę za zakup zestawu sztabek złota można zapłacić w następujący sposób:
 • Natychmiastowa płatność w całkowitej kwocie 7000 EUR zgodnie z zamówieniem i wystawioną fakturą, w tym opłata za rozpatrzenie zamówienia w wysokości 15%.
 • Przedpłata za zamówienie (co najmniej 1 050 EUR) i wypłata pozostałego salda w ciągu 12 miesięcy, zgodnie z fakturą.
 • Przedpłata za zamówienie (minimum 1,050 EUR) i rozliczenie pozostałego salda zgodnie z warunkami programu GoldSet Goldline.
6.2.3 Czas trwania umowy zakupu wynosi 12 miesięcy.
6.2.4 Każda umowa sprzedaży w wysokości 7 000 EUR jest obciążona opłatą manipulacyjną w wysokości 15% (1 050 EUR). Opłata manipulacyjna obejmuje roczną opłatę za usługę platformy internetowej w wysokości 50 EUR lub 25 EUR za każdy cykl realizacji zamówienia.
6.2.5 Jeżeli całkowita kwota zamówienia nie zostanie zapłacona w ciągu jednego roku, Kupujący zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 50 EUR za użytkowanie wirtualnego biura osobistego w następnym roku do czasu zakończenia realizacji zamówienia.
6.3 Jak działa zestawienie zamówień GoldSet Goldline
6.3.1 System księgowy zlecenia GoldSet Goldline składa się z dwóch cykli tabeli zleceń.
6.3.2 Tabela zamówień GoldSet Goldline składa się z trzech poziomów i obejmuje 7 zamówień od kupujących. Poziomy są ułożone od góry do dołu:
Poziom 1 4 zamówienia
Poziom 2 2 zamówienia
Poziom 3 1 zamówienie
6.3.3 Pierwszy poziom tabeli GoldSet Goldline podzielony jest na 2 sekcje. Każda sekcja stołu GoldSet Goldline składa się z 2 miejsc do składania zamówień zorganizowanych od lewej do prawej. Sekcje znajdują się po lewej i prawej stronie stołu i są oddzielone liniami.
6.3.4 Przychodzące Kupujący zamówienia są umieszczone na pierwszym poziomie stołu i z wyjątkiem 2 wymaganych cyklach z zachowaniem takiej samej zasadzie jak tabela GoldSet MultiCards zamówień. (Patrz punkt 5.3.)
6.3.5 Nagroda jest wysyłana na konto Kupującego po wypełnieniu tabeli zleceń (cykl zlecenia).
6.3.6 Ta nagroda służy wyłącznie do zakupu sztabek złota na rachunek Kupującego.
6.3.7 Sklep internetowy nie gwarantuje pełnej realizacji Zamówienia Kupującego na warunkach programu GoldSet Goldline. Sukces opiera się na wynikach własnych wysiłków Kupującego.
6.4 GoldSet Goldline – zasady zamówień
6.4.1 Zamówienie Kupującego obejmuje trzy poziomy siedmioosobowej tabeli zamówień Goldline, inicjując bezpośrednie lub pośrednie nowe zamówienia nowych Kupujących.

Uwaga: zamówienie kupującego i tymczasowo umieszczone na tym stole z różnych struktur mogą przyspieszyć realizację zlecenia.

6.4.2 Po zakończeniu pierwszego cyklu zestawienia zamówień GoldSet Goldline zamówienie zostaje złożone w drugim cyklu.
6.4.3 Zamówienie zostaje przeniesione do drugiego cyklu za pośrednictwem 1000 jednostek nagrody, które są uznawane przez firmę. Kiedy 3 poziomy siedmioosobowego stołu Goldline są wypełniane przez zamówienia ze struktury klienta Kupującego lub klientów innych struktur (którzy mogą jedynie pomóc w przyspieszeniu przejścia Zlecenia), Kupujący zarabia jednostki nagrody, jeśli zamówienie zostało zakwalifikowane.
6.5 Kwalifikacja GoldSet Goldline do zamówienia
6.5.1 Aby ubiegać się o nagrodę GoldSet Goldline, Kupujący musi zainicjować co najmniej dwóch klientów z nowymi zamówieniami w sklepie internetowym.
6.5.2 Kwalifikacja do nagrody jest ważna na każdym poziomie składania zamówień w tabeli rozliczeń zamówień klientów.
6.6 GoldSet Goldline order order
6.6.1 Firma przyznaje nagrodę za inicjowanie klientów i poszerzanie bazy klientów sklepu internetowego. Dlatego też, jeśli podczas wypełniania tabeli Kupujący nie zainicjował bezpośrednio nowych zamówień klientów lub zainicjował tylko jedno zamówienie klienta, nie przyznano nagrody, a zamówienie zostało zwrócone na początek cyklu.
6.6.2 Kupujący może wybrać jedną z dwóch zasad rejestracji jednostek nagrody:
 • Zapisy jednostek nagrody po zamknięciu tabeli
 • Zapisy jednostek nagrody po zamknięciu każdej sekcji
Jednostki nagrody są przyznawane tylko kupującym, którzy osiągnęli poziom 3D stołu i są kwalifikowani zgodnie z Warunkami programu GoldSet Standard Marketing Programmes.
6.6.3 Jeżeli Kupujący wybrał rejestrację jednostek nagrody po zamknięciu stołu, po zamknięciu stołu, jeśli warunki kwalifikacji zostaną spełnione, zamówienie Kupującego przynosi 3000 jednostek nagrody, z czego 15% (450 jednostek nagrody) jest odejmuje się w celu realizacji zamówienia.
6.6.4 Pozostałe 2550 jednostek nagrody wykorzystuje się do zakupu sztabek złota inwestycyjnego. Kupujący może wybrać jedną z następujących opcji:
 • Prośba o fizyczną dostawę sztab złota inwestycyjnego;
 • Złóż złoto w magazynie do przechowywania; lub
 • Sprzedaj złoto z powrotem do Sklepu Internetowego po aktualnej cenie zakupu.
6.6.5 Zamówienie przechodzi do drugiego cyklu z reinwestowaniem 1000 jednostek nagrody, które są kredytowane przez firmę.
6.6.6 Po przejściu drugiego cyklu w tabeli zamówień zamówienie kupującego otrzymuje 4000 jednostek nagrody, z czego 15% (600 sztuk) odejmuje się w celu realizacji zamówienia.
6.6.7 Pozostałe 3400 jednostek nagrody wykorzystuje się do zakupu sztabek złota inwestycyjnego. Następnie kupujący może ponownie wybrać jedną z następujących opcji:
 • Prośba o fizyczną dostawę sztab złota inwestycyjnego;
 • Złóż złoto w magazynie do przechowywania; lub
 • Sprzedaj złoto z powrotem do Sklepu Internetowego po aktualnej cenie zakupu.
6.6.7 Jeżeli kupujący zdecyduje się przedłużyć zamówienie 1050 szt nagroda będzie odejmowana od 3400 jednostek nagrody otrzymali po zakończeniu drugiego cyklu i reinwestowane na rozszerzenie porządku.
6.6.8 Jeśli Kupujący zdecyduje się na przedłużenie zamówienia, 1050 jednostek nagrody zostanie odjętych od 3400 jednostek otrzymanych po zakończeniu drugiego cyklu i ponownie zainwestowane w celu przedłużenia zamówienia.
6.6.9 Jeżeli Nabywca wybrał nabór jednostek nagrody po zamknięciu każdej sekcji, jednostki nagrody zostaną zaksięgowane na koncie Kupującego w następującej kolejności:
 • Po zakończeniu pierwszej części pierwszego cyklu składającego się z dwóch zainicjowanych zamówień, Kupujący otrzymuje nagrodę w wysokości 1500 sztuk.
 • Po zakończeniu drugiej części pierwszego cyklu składającego się z dwóch zainicjowanych zamówień, Kupujący otrzymuje nagrodę w wysokości 1500 sztuk.
 • Po zakończeniu pierwszej części drugiego cyklu składającego się z dwóch zainicjowanych zamówień, Kupujący otrzymuje nagrodę w wysokości 2000 sztuk.
 • Po zakończeniu drugiej części drugiego cyklu składającego się z dwóch inicjowanych zamówień, Kupujący otrzymuje nagrodę w wysokości 2000 sztuk.
6.6.9.1 Po zakończeniu każdej sekcji od nagrody odejmuje się opłatę manipulacyjną w wysokości 50 jednostek nagrody.
Całkowita suma zakupu sztabek złota podlega 15% odpisom.
6.6.10 Sekwencja zakończenia sekcji nie wpływa na ilość jednostek nagrody.
6.7 Zmiana sponsora GoldSet Goldline zamówienia
6.7.1 Jeżeli w ciągu 90 dni od złożenia zamówienia żadne nowe zamówienia nie zostaną złożone w strukturze Kupującego, Kupujący może zmienić sponsorów, spełniając następujące warunki:
 • Zainicjuj dwa zamówienia GoldSet Goldline od nowych klientów; i
 • Użyj kuponu o wartości 50 EUR, aby aktywować zmianę sponsora; i
 • Nowy sponsor musi spełnić wymagania kwalifikacyjne zgodnie z warunkami programu.
6.8 GoldSet Goldline order Przywództwo wynagrodzenia
6.8.1 Program GoldSet Goldline umożliwia dodatkowe wynagrodzenie w postaci jednostek premiowych dla kwalifikowanych kupujących.
6.8.2 Wynagrodzenie za przywództwo oblicza się w następujący sposób:

Suma każdego zakupu sztabek złota w strukturze klienta podzielona przez stałą 500.

Przykład: zamówienie kupującego osiągnęło pierwszy poziom wynagrodzenia przywództwa:

1050/500 = 2,1 (LU) x 7,5 (różnica w LUC) = 15,75 * 2 = 31,5 jednostek nagrody.

6.8.3 Warunki wynagradzania Przywódców są określone w Warunkach Wynagrodzenia Przywódców (patrz punkt 3.6.)
6.9 GoldSet Goldline order cancellation rights

Nowi klienci mogą anulować zamówienie GoldSet Goldline w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia na stole zamówień. (Patrz rozdział 3.8 Zamówienie anulowania)

7 ZASADY I REGULACJE GOLDSET GLOBAL SMART PROGRAM
7.1 Informacje ogólne
7.1.1 Zamówienie GoldSet Global Smart jest przeznaczone dla klientów Sklepu Internetowego, którzy chcą nabyć zestawy sztabek złota składające się z prętów o masie od 1 do 100 gramów. Podobnie jak w przypadku GoldSet Start wstępna tabela zleceń przechodzących do GoldSet Standard, zlecenie GoldSet Global Smart może być wykorzystane jako podstawa do przejścia na zlecenie GoldSet Global Pro. Może być również używany jako samodzielny program.
7.1.2 Dokładne ceny zestawu sztabek złota są uzależnione od ceny złota na rynku światowym i ustalane są w momencie zakupu.
7.1.3 Uwaga: Firma dokłada wszelkich starań, aby dostarczać produkty dokładnie tak, jak zostały określone przez klienta, w zależności od dostępności, złote sztaby mogą być wymieniane na inne o innych cechach charakterystycznych.

7.1.4 Minimalna kwota zakupu sztab złota inwestycyjnego za pośrednictwem programu GoldSet Global Smart wynosi 7 000 EUR. Każde zamówienie na kwotę 7 000 EUR jest obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 15%. Faktura może zostać wypłacona w następujący sposób:

 1. Natychmiastowa płatność zamówienia zapisana na wystawionej fakturze; lub
 2. Przedpłata na zamówienie w wysokości 275 EUR, a następnie spłata pozostałej kwoty w ciągu 12 miesięcy, zgodnie z fakturą; lub
 3. Przedpłata na zamówienie w wysokości 275 EUR i udział w programie zachęt marketingowych firmy. Okres obowiązywania umowy na zakup zlecenia GoldSet Global Smart wynosi 12 miesięcy.

7.1.5 Struktura opłat za realizację zamówienia składa się z następujących elementów:

 1. Pełne odliczenie przedpłaty w wysokości 275 EUR za złożone zamówienie; i
 2. Dodatkowa opłata w wysokości 50 EUR za przedłużenie zarządzania rachunkiem osobistym co 12 miesięcy, jeżeli warunki programu nie zostały jeszcze spełnione.
7.1.6 Po zakończeniu pierwszej sekcji lub drugiej sekcji zlecenia GoldSet Global Smart, po uprzedniej selekcji, Nabywca może przenieść zamówienie do programu GoldSet Global Pro lub kontynuować zlecenie GoldSet Global Smart do momentu zakończenia zobowiązania do zakupu . Wybór musi być zgodny z postanowieniami zawartymi w punkcie 7.3 Ogólnych Warunków korzystania z GoldSet Global InterGold.
7.1.7 Kupujący może jednorazowo złożyć w sklepie internetowym tylko jedno zamówienie GoldSet Global Smart. Po pełnym wypełnieniu zamówienia GoldSet Global Smart, Kupujący może złożyć nowe zamówienie lub przedłużyć poprzednie zamówienie tego samego typu.
7.1.8 Po zakończeniu drugiej części (jednego cyklu) zlecenia GoldSet Global Smart, Kupujący może wybrać wyjście z programu według własnego uznania, po uprzedniej selekcji przed zakończeniem sekcji i sprzedaży kupowanych sztabek złota z powrotem do Sklepu Internetowego po aktualnej cenie zakupu, zabezpieczyć sztabki złota w certyfikowanym depozycie w celu przechowania lub otrzymać sztabki złota zakupione przez ubezpieczoną pocztę.
7.1.9 Sklep internetowy nie gwarantuje pełnej realizacji zamówienia za pośrednictwem programu GoldSet Global Smart. Sukces opiera się na wynikach własnych wysiłków Kupującego.
7.2 Warunki wstępne zlecenia GoldSet Global Smart

7.2.1 Aby złożyć zamówienie GoldSet Global Smart, Kupujący musi:

 1. Złóż zamówienie na zakup towarów i usług w wysokości 7000 EUR, w tym opłatę za realizację zamówienia w wysokości 15%;
 2. Dokonaj przedpłaty w wysokości 275 EUR, która obejmuje zaliczkę na zestaw sztabek złota inwestycyjnego o wadze od 1 do 100 gramów i opłatę abonamentową za usługę internetową przez jeden rok.
7.2.2 Jeżeli całkowita kwota zamówienia nie zostanie zapłacona w ciągu jednego roku, Kupujący zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 50 EUR za użytkowanie wirtualnego biura osobistego w następnym roku do czasu zakończenia zamówienia.
7.2.3 Kupujący otrzyma wiadomość przypominającą o zapłacie za przedłużenie użytkowania wirtualnego biura osobistego na następny rok 30 dni przed datą wygaśnięcia wirtualnego biura osobistego.
7.3 Jak działa globalna inteligentna tabela zamówień
7.3.1 System księgowy dla zlecenia GoldSet Global Smart składa się z tabel zamówień, które można zrealizować w jednym cyklu.

7.3.2 Globalna inteligentna tabela zamówień składa się z trzech poziomów i obejmuje 7 zamówień od kupujących. Poziomy są ułożone od góry do dołu.

Poziom 1 4 zamówienia
Poziom 2 2 zamówienia
Poziom 3 1 zamówienie
7.3.3 Pierwszy poziom tabeli Global Smart podzielony jest na dwie sekcje. Każda sekcja Global Smart składa się z 2 miejsc do składania zamówień zorganizowanych od lewej do prawej. Sekcje znajdują się po lewej i prawej stronie stołu i są oddzielone liniami.
7.3.4 Zamówienia są składane od lewej do prawej, z uwzględnieniem zaleceń składanych przez Kupujących.
7.3.5 Wszystkie zamówienia przychodzące od Kupujących są umieszczane na pierwszym poziomie tabeli.
7.3.6 Po zakończeniu obydwu sekcji pierwszego poziomu tabeli stół dzieli się na dwie symetryczne tabele zamówień, a zamówienie Kupującego przechodzi na drugi poziom. Cztery wolne miejsca pojawią się na każdym stole z zamówieniami na umieszczenie nowych zamówień Kupującego.
7.3.7 Po kolejnej rozdzielonej tabeli zamówienie Kupującego opuszcza tabelę i cykl uznaje się za zakończony.
7.3.8 Zlecenie programu GoldSet Global Smart można umieścić niezależnie dla zakupu zestawu złotych sztabek lub wykorzystać do przeniesienia zlecenia do zlecenia GoldSet Global Pro.
7.4 Globalna inteligentna reguła zamówień
7.4.1 Kiedy Kupujący składa zlecenie GoldSet Global Smart, jest on umieszczany na liście zamówień sponsora.
7.4.2 Po zakończeniu pierwszej sekcji lub drugiej części zamówienia Global Smart, po wcześniejszym wyborze Nabywca może przenieść zamówienie do programu GoldSet Global Pro lub kontynuować zlecenie GoldSet Global Smart do momentu zakończenia zobowiązania do zakupu. Wybór musi być zgodny z postanowieniami zawartymi w punkcie 7.3 Ogólnych Warunków korzystania z GoldSet Global InterGold.
7.4.3 Aby otrzymać nagrodę, zamówienie Kupującego musi przejść 3 poziomy jednego cyklu w tabeli zamówień zgodnie ze strukturą zamówienia zainicjowanego przez Nabywcę z minimum dwoma nowymi klientami, którzy zapłacili za zamówienie w Sklepie Internetowym poziom tabeli zamówień.
7.4.4 Kupujący może wybrać opcję “Rozpocznij nową tabelę po zamknięciu sekcji”. Ta opcja umożliwia Kupującemu rozpoczęcie niezależnej tabeli składającej się z 3 poziomów po zamknięciu sekcji i przejściu na drugi poziom.
Zamówienie kupującego będzie znajdować się na drugim poziomie tabeli zamówień GoldSet Global Smart oraz na trzecim poziomie niezależnej tabeli zamówień GoldSet Global Smart jednocześnie. Kupujący może odbierać jednostki nagrody, nie czekając na przejście do trzeciego poziomu tabeli (patrz Rozdział 7.4.3.)
7.5 GoldSet Global Smart order order
Minimalne wymagania dotyczące kwalifikacji nagrody za pomocą zamówienia GoldSet Global Smart:
7.5.1 Nabywca, jako właściciel zlecenia, musi zainicjować co najmniej dwa nowe zlecenia dla tabeli zamówień Global Smart. Te zamówienia będą brane pod uwagę w kolejnych cyklach zamówień.
7.5.2 Aby otrzymać nagrodę, zamówienie Kupującego musi osiągnąć trzeci poziom globalnej tabeli zamówień. Jednostki nagrody są zapisywane na koncie wewnętrznym Nabywcy po ukończeniu pierwszej sekcji, która obejmuje dwa zamówienia i drugą sekcję (ukończenie cyklu), która obejmuje dwie zamówienia na pierwszym poziomie tabeli.
7.5.3 Jeżeli tabela zleceń przejdzie cykl, w którym klient nie zainicjował dwóch lub więcej zamówień bezpośrednich, zamówienie zostanie usunięte z tabeli, a przedpłata zostanie zwrócona do wirtualnego biura nabywcy. Kupujący może następnie aktywować zamówienie lub przekazać przedpłatę na swój osobisty rachunek bankowy.
7.6 GoldSet Global Smart order order
7.6.1 W tabeli zamówień Global Smart jednostki nagrody są zapisywane na koncie wewnętrznym Nabywcy po ukończeniu pierwszej i drugiej sekcji.
7.6.2 Po zakończeniu pierwszej części składającej się z dwóch zainicjowanych zamówień, Kupujący otrzymuje nagrodę w wysokości 500 sztuk.
7.6.3 Po zakończeniu drugiej części składającej się z dwóch zainicjowanych zamówień, Kupujący otrzymuje nagrodę w wysokości 500 sztuk
7.6.4 Po zakończeniu każdej sekcji od nagrody odejmuje się opłatę manipulacyjną w wysokości 50 jednostek nagrody.
Całkowita suma zakupu sztabek złota podlega odliczeniu w wysokości 15% (67,5) za przetwarzanie zamówienia i usług.
7.6.5 Sekwencja uzupełniania sekcji nie wpływa na ilość jednostek nagrody.
7.6.6 Łączna suma pozostałych jednostek nagrody (równowartość 382,5 EUR) jest wysyłana na konto wynagradzania Nabywcy za zakup sztabek złota inwestycyjnego.

7.6.7 Przed zakończeniem pierwszej sekcji Kupujący może wybrać:

 1. Sprzedaj złote sztabki, aby złożyć zamówienie GoldSet Global Pro, a następnie przejdź do tabeli Global Smart; lub
 2. Kontynuuj tylko z zamówieniem GoldSet Global Smart.

7.6.8 Przed zakończeniem drugiej części Kupujący może wybrać:

 1. Reaktywuj zlecenie GoldSet Smart przed zakupem sztabek złota;
 2. Zaprzestanie uczestnictwa w GoldSet Smart table; lub
 3. Sprzedaj sztabki złota, aby złożyć zamówienie GoldSet Global Pro.
7.6.9 Po zrealizowaniu zamówienia GoldSet Global Smart i zakupie sztabek złota, Kupujący może wybrać sprzedaż sztabek złota do sklepu internetowego po aktualnej cenie zakupu.
7.6.10 Po zakończeniu cyklu GoldSet Globalny inteligentnego, jeśli kupujący zdecyduje się na przejście do porządku Pro programu GoldSet Global (z przedpłaty w wysokości 450 euro), sztabki złota, które zostały zakupione dla klienta z nagrodą z zamówienia GoldSet Global Smart, są natychmiast sprzedawane w tej samej cenie, a zamówienie Kupującego jest automatycznie umieszczane w tabeli zamówień Global Pro.
7.6.11 Jeżeli Kupujący jest już w posiadaniu kolejności w tabeli Pro globalnego, po zakończeniu cyklu GoldSet Globalny inteligentnego, Kupujący może kontynuować kolejnych cyklach rzędu GoldSet Globalny inteligentnych z przedpłaty w wysokości 275 EUR za cykl aż zobowiązanie do zakupu zostało spełnione.
7.7 Zmiana sponsora GoldSet Global Smart zlecenia
7.7.1 Zmiana sponsora GoldSet Global Smart zlecenia może być wykonana tylko wtedy, gdy Kupujący posiada wyłącznie jedno zlecenie GoldSet Global Smart i nie ma żadnych innych rodzajów zleceń GoldSet. Zmiana sponsora może nastąpić w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia w tabeli.
7.7.2 Przeniesienie zamówienia do innej tabeli zamówień lub innej sekcji po zmianie sponsora w celu wypełnienia sekcji lub tabeli zleceń jest zabronione.

7.7.3 Jeżeli w ciągu 90 dni od złożenia zamówienia nie ma nowych zamówień w strukturze Kupującego, Kupujący może zmienić sponsora, spełniając następujące warunki:

 1. Zainicjuj dwa zamówienia GoldSet Global Smart od nowych klientów;
 2. Użyj kuponu o wartości 50 EUR, aby aktywować zmianę sponsora; i
 3. Nowy sponsor musi spełnić wymagania kwalifikacyjne zgodnie z programem.
7.8 GoldSet Global Smart order Wynagrodzenie za przywództwo
7.8.1 Program GoldSet Global Smart umożliwia dodatkowe wynagrodzenie w postaci jednostek premiowych dla kwalifikowanych kupujących.
1.8.2 Wynagrodzenie za przywództwo oblicza się w następujący sposób:
Suma każdego zakupu sztabek złota w strukturze klienta podzielona przez stałą 500, pomnożona przez różnicę poziomów LUC i pomnożona przez 2.
Przykład: zamówienie kupującego osiągnęło pierwsze poziom Wynagrodzenia Przywódców:
450/500 = 0,9 (LU) * 7,5 (różnica w LUC) = 6,75 * 2 = 13,5 Jednostki nagrody przywódczej (Przywództwo)
7.8.3 Warunki wynagrodzenia za przywództwo przedstawiono w punkcie 3.6.
7.9 GoldSet Global Smart – prawo anulowania zamówienia
7.9.1 Zlecenie GoldSet Global Smart może zostać anulowane wyłącznie przez nowych Kupujących w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia w tabeli zleceń. (Patrz rozdział 3.8 Zamówienie anulowania)
8 ZASADY I REGULACJE PROGRAMU GOLDSET GLOBAL PRO
8.1 Informacje ogólne
8.1.1 Zamówienie GoldSet Global Pro jest przeznaczone dla klientów Sklepu Internetowego, którzy chcą kupić sztabki złota o wadze od 1 do 100 gramów. Zlecenie GoldSet Global Pro może być wykorzystane jako podstawa do przejścia do Gold Gold Gold Order. Może być również używany jako samodzielny program.
8.1.2 Dokładne ceny zestawu sztabek złota są uzależnione od ceny złota na rynku światowym i ustalane są w momencie zakupu.
8.1.3 Uwaga: Firma dokłada wszelkich starań, aby dostarczać produkty dokładnie tak, jak zostały określone przez klienta, w zależności od dostępności, złote sztaby mogą być wymieniane na inne o innych cechach charakterystycznych.
8.2 Warunki wstępne do zamówienia GoldSet Global Pro

8.2.1 Aby wydać zamówienie GoldSet Global Pro, Kupujący musi:

 1. Złóż zamówienie na towary i usługi w wysokości 7 000 EUR, w tym opłatę za realizację zamówienia w wysokości 15%.
 2. Dokonaj przedpłaty, która obejmuje zaliczkę na zestaw sztabek złota inwestycyjnego o wadze od 1 do 100 gramów i opłatę abonamentową za usługę internetową przez jeden rok.

8.2.2 Całkowitą kwotę za zakup zestawu sztabek złota można zapłacić w następujący sposób:

 1. Natychmiastowa płatność w całkowitej kwocie 7000 EUR zgodnie z zamówieniem i wystawioną fakturą, w tym opłata za rozpatrzenie zamówienia w wysokości 15%.
 2. Przedpłata za zamówienie (minimum 450 EUR) i wypłata pozostałej kwoty w ciągu 12 miesięcy, zgodnie z fakturą.
 3. Przedpłata za zamówienie (minimum 450 EUR) i rozliczenie pozostałego salda zgodnie z warunkami programu GoldSet Global Pro.
8.2.3 Czas trwania umowy zakupu wynosi 12 miesięcy.
8.2.4 Każda umowa sprzedaży w wysokości 7 000 EUR jest obciążona opłatą manipulacyjną w wysokości 15% (1 050 EUR). Opłata manipulacyjna obejmuje roczną opłatę za usługę platformy internetowej w wysokości 50 EUR lub 25 EUR za każdy cykl realizacji zamówienia.
8.3 Jak działa tabela zamówień Global Pro
8.3.1 System księgowy zamówienia Global Pro składa się z dwóch cykli tabeli zleceń.

8.3.2 Globalna tabela Pro zamówień składa się z trzech poziomów i obejmuje 13 zamówień od kupujących. Poziomy są zorganizowane od góry do dołu.

Poziom 1 9 zamówień
Poziom 2 3 zamówienia
Poziom 3 1 zamówienie
8.3.3 Pierwszy poziom tabeli zamówień Global Pro podzielony jest na 3 sekcje. Każda sekcja składa się z 3 miejsc do składania zamówień organizowanych od lewej do prawej. Sekcje są oddzielone liniami.
8.3.4 Składanie zamówień klientów odbywa się od lewej do prawej, z uwzględnieniem zaleceń Kupujących. Wszystkie przychodzące zamówienia kupujących są umieszczane na pierwszym poziomie.
8.3.5 Po zakończeniu pierwszego poziomu stół dzieli się na trzy symetryczne tabele zamówień, a zamówienie kupującego przechodzi na drugi poziom. Następnie na pierwszym poziomie każdej z trzech nowych tabel zamówień zostanie utworzonych 9 nowych pustych miejsc dla nowych zamówień klientów.
8.3.6 Po wypełnieniu pierwszej części tabeli zleceń, kiedy Zamówienie Kupujących osiąga trzeci poziom tabeli zamówień, jednostki nagrody są zapisywane na koncie wewnętrznym Nabywcy.
8.3.7 Ta nagroda służy wyłącznie do zakupu sztabek złota na rachunek Kupującego.
8.3.8 Sklep Internetowy nie gwarantuje pełnej realizacji zamówienia Kupującego na warunkach programu GoldSet Global Pro. Sukces opiera się na wynikach własnych wysiłków Kupującego.
8.4 Reguły zamówień GoldSet Global Pro
8.4.1 Zamówienie Kupującego obejmuje trzy poziomy 13-miejscowej tabeli zamówień Global Pro, inicjując bezpośrednie lub pośrednie nowe zamówienia nowych Kupujących.
Uwaga: Zamówienie Kupującego i tymczasowo umieszczone na tym stole z różnych struktur może przyspieszyć realizację Zamówienia.
8.4.2 Po zakończeniu pierwszego cyklu globalnej tabeli zamówień, zamówienie zostaje złożone w drugim cyklu.
8.4.3 Zlecenie zostaje przeniesione do drugiego cyklu przez 450 jednostek nagrody, które są uznawane przez firmę. Kiedy 3 poziomy trzynasto-miejscowego zbioru zamówień Global Pro są wypełniane przez zamówienia ze struktury klienta Kupującego lub klientów innych struktur (którzy mogą jedynie pomóc w przyspieszeniu przejścia Zlecenia), Kupujący zarabia jednostki nagrody, jeśli zamówienie zostało wykwalifikowany.
8.4.4 Kupujący może wybrać opcję “Rozpocznij nową tabelę po zamknięciu sekcji”. Ta opcja umożliwia Kupującemu rozpoczęcie niezależnej tabeli składającej się z 3 poziomów po zamknięciu sekcji i przejściu na drugi poziom.
Zamówienie Kupującego będzie znajdować się na drugim poziomie tabeli zamówień GoldSet Global Pro oraz na trzecim poziomie niezależnej tabeli zamówień GoldSet Global Pro jednocześnie. Kupujący może otrzymywać jednostki nagrody, nie czekając na przejście do trzeciego poziomu tabeli (patrz Rozdział 8.6.)
8.5 Kwalifikacja GoldSet Global Pro do zamówienia
8.5.1 Aby ubiegać się o nagrodę Global Pro Order, Kupujący musi zainicjować co najmniej dwóch nowych klientów z nowymi zamówieniami w tabeli Global Pro zamówień w Sklepie Internetowym.
8.5.2 Kwalifikacja do nagrody jest ważna na każdym poziomie składania zamówień w tabeli rozliczania zamówień klientów.
8.5.3 Jeśli zlecenie Global Pro przejdzie pierwszy cykl bez dwóch lub więcej inicjowanych zamówień nowych klientów bezpośrednich, zamówienie zostanie usunięte z tabeli, a przedpłata zostanie zwrócona do wirtualnego biura nabywcy. Kupujący może albo aktywować zamówienie, albo przekazać przedpłatę na osobiste konto bankowe Kupującego.
8.6 GoldSet Global Pro order order
8.6.1 W tabeli Global Pro zamówień nagrody są przyznawane po ukończeniu pierwszej, drugiej i trzeciej sekcji (ukończenie cyklu).
8.6.2 Po zakończeniu pierwszej części składającej się z trzech zainicjowanych zamówień, Kupujący otrzymuje nagrodę w wysokości 1275 sztuk.
8.6.3 Po zakończeniu drugiej części składającej się z trzech zainicjowanych zamówień, Kupujący otrzymuje nagrodę w wysokości 1275 sztuk.
8.6.4 Po zakończeniu trzeciej części składającej się z trzech inicjowanych zamówień, Kupujący otrzymuje nagrodę w wysokości 1275 sztuk.
8.6.5 Po zakończeniu każdej sekcji od nagrody odejmuje się opłatę manipulacyjną w wysokości 75 jednostek nagrody.
Całkowita suma zakupu sztabek złota podlega odliczeniu w wysokości 15% (180 jednostek).
8.6.6 Sekwencja realizacji sekcji nie wpływa na ilość jednostek nagrody.

8.6.7 Łączna suma pozostałych jednostek nagrody (równa kwocie 1020 EUR) jest wysyłana na konto wynagradzania Nabywcy za zakup sztabek złota inwestycyjnego.

 • Kupujący może wybrać opcję zainicjowania zamówienia GoldSet Goldline po zbliżeniu się do sekcji. W takim przypadku zamówienie (w wysokości 1050 euro) zostanie umieszczone w tabeli, bezpośrednio po otrzymaniu nagrody (w wysokości 1020 euro), kwota niewystarczająca zostanie wyrównana na podstawie przyszłej nagrody lub rachunku euro.
8.6.8 Po wypełnieniu zamówienia GoldSet Global Pro i zakupie sztabek złota, Kupujący może wybrać sprzedaż sztabek złota do sklepu internetowego po aktualnej cenie zakupu.
8.6.9 Zlecenie przechodzi do drugiego cyklu poprzez 450 jednostek nagrody, które zostały dodane do firmy z nagrody otrzymanej za trzecią sekcję ukończenia Global Pro Table.
8.6.10 Po zakończeniu drugiego cyklu tabeli zamówień, Kupujący otrzymuje 1275 jednostek nagrody, które zostaną zaksięgowane po zakończeniu każdej z sekcji.

8.6.11 Po zakończeniu drugiego cyklu, w zależności od opcji wybranej przed zakończeniem, Nabywca może wybrać:

 • Postaw globalne zamówienie Pro przed zakupem sztabek złota; lub
 • Przerwij uczestnictwo w tabeli Global Pro
8.7 Zmiana sponsora GoldSet Global Pro
8.7.1 Zmiana sponsora GoldSet Global Pro zlecenia może być wykonana tylko wtedy, gdy Kupujący jest wyłącznie w posiadaniu jednego zamówienia Global Pro i nie ma innych typów zleceń GoldSet. Zmiana sponsora może nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia.
8.7.2 Przekazywanie zlecenia do innej tabeli zleceń lub innej sekcji po zmianie sponsora w celu wypełnienia sekcji lub tabeli zleceń jest zabronione.

8.7.3 Jeżeli nowe zamówienia nie zostały umieszczone w strukturze Kupującego w ciągu 90 dni, Kupujący ma możliwość zmiany sponsora zgodnie z następującymi warunkami:

 1. jeżeli zamówienie Kupującego znajduje się na stole Global Pro, Kupujący musi zainicjować dwa nowe zamówienia; i
 2. Kupujący musi użyć kuponu technicznego w wysokości 50,00 EUR, aby aktywować zmianę sponsora;
 3. nowy sponsor musi spełnić wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Warunkami programu promocji marketingowej GoldSet.
8.8 Wynagrodzenie GoldSet Global Pro Leadership
8.8.1 Wybierając zlecenie GoldSet Global Pro, Kupujący ma możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia w postaci przywództwa dla kwalifikowanych kupujących.
8.8.2 Wynagrodzenie za przywództwo oblicza się w następujący sposób:
Suma każdego zakupu sztabek złota w strukturze klienta podzielona przez stałą 500 i pomnożona przez różnicę w poziomach LUC Kupującego i pomnożona przez 2.
Przykład: zamówienie kupującego osiągnęło pierwszy poziom wynagrodzenia Kierownika:
1050/500 = 2,1 (LU) * 7,5 (różnica w LUC) = 15,75 * 2 = 31,5 jednostek nagrody (przywództwo).
8.8.3 Warunki wynagrodzenia za przywództwo są określone w “Warunkach wynagrodzenia za przywództwo”. (Patrz 3.6.)
8.9 GoldSet Global Pro – prawa do anulowania zamówienia
8.9.1 Nowi klienci mogą anulować zamówienie GoldSet Global Pro w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia w tabeli zamówień (patrz rozdział 3.8 Zamówienie anulowania).
9 POSTANOWIENIA OGÓLNE
9.1 Istotne warunki
9.1.1. Niniejsza Umowa i związane z nią dokumenty zastępują wszystkie poprzednie umowy między Stronami, ustne lub pisemne, w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.
9.1.2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy stanie się nieważne, musi zostać zastąpione innym ważnym postanowieniem, które w największym możliwym stopniu odpowiada zamierzonemu skutkowi i ekonomicznemu celowi nieważnego postanowienia. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy pozostaje bez uszczerbku dla ważności pozostałych postanowień Umowy.
9.1.3. Niniejsza Umowa została zawarta na korzyść Umawiających się Stron i jest wiążąca dla nich i ich następców prawnych. Zobowiązania przyjęte na podstawie niniejszej Umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Programu bez wcześniejszego powiadomienia.
Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona do rozproszenia lub wykorzystania przez osoby fizyczne i prawne zamieszkałe w krajach lub pod jurysdykcją, w których takie wykorzystanie lub dystrybucja stanowi naruszenie obowiązującego ustawodawstwa lub normatywnego aktu prawnego, również w przypadku, gdy taka dystrybucja lub użycie wymaga rejestracji lub licencji zgodnie z wymienioną jurysdykcją Global InterGold lub dowolnej z jej spółek zależnych lub organizacji.
Niniejsza strona internetowa oraz zawarte w niej informacje nie mogą być wykorzystywane do sporządzania dokumentów prawnych, prawnych, podatkowych, księgowych i zabezpieczających, raportów inwestycyjnych i poradnictwa, w tym do formułowania opinii na temat celowości i wykonalności wszelkich inwestycji lub strategii inwestycyjnych. Ta strona internetowa nie zawiera odwołań ani oferty zaproszeń i ofert publicznych na zakup i sprzedaż jakiegokolwiek produktu inwestycyjnego lub usługi jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, niezależnie od ich jurysdykcji.
Produkty zbesztane na stronie internetowej są dostępne tylko dla mieszkańców krajów, w których oferta takich produktów jest przewidziana przez prawo.
9.1.4 Dostęp do programu marketingowego GoldSet nie jest dostępny do użytku przez jakąkolwiek osobę lub podmiot, który jest rezydentem lub znajduje się w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie taki program zachęt marketingowych jest lub może być sprzeczny z jakimkolwiek prawem lub regulacją lub który podlegałby Globalna firma InterGold lub dowolna z jej podmiotów stowarzyszonych lub podmiotów w celu uzyskania rejestracji lub licencjonowania w tej jurysdykcji. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie legalnego dostępu do programu marketingowego GoldSet w Twojej jurysdykcji. Biorąc pod uwagę przyznanie dostępu do programu, w tym względzie nie można zagwarantować, że Global InterGold jest nieszkodliwy.
9.1.5 Przekazywanie informacji o Firmie osobom innym niż klienci jest kwestią uważnie monitorowaną. Firma uważa dostarczanie dokładnych, zgodnych z prawem materiałów za podstawowy warunek Twojego prawa do angażowania się w marketingowy program GoldSet. W związku z tym, jeśli okaże się, że podajesz niedokładne informacje, Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta w oczekiwaniu na dochodzenie.
9.1.6 Niniejsza Umowa podlega prawu Nowej Zelandii i każda ze stron poddaje się jurysdykcji sądów Nowej Zelandii. Wszelkie działania przeciwko nam mogą być podjęte tylko w Hamilton w Nowej Zelandii; i nic w tej sekcji 7 niniejszych Warunków nie ma na celu zapobiec firmie:
 • Poszukiwanie, w każdym innym sądzie, nakazów przyznających środki tymczasowe lub tymczasowe środki ochronne na poparcie postępowania wszczętego przed sądem w Hamilton, Nowa Zelandia; lub
 • Dążenie do egzekwowania orzeczenia sądu nowozelandzkiego w dowolnym innym kraju.
9.2 Przejście ryzyka
9.2.1 Towary będą na ryzyko Kupującego natychmiast po uregulowaniu Zamówienia.
9.2.2 Prawna i rzeczywista własność Towarów pozostanie w Globalnej firmie InterGold do momentu całkowitej zapłaty:
 • Dla towarów; i
 • Dla wszystkich innych kwot należnych od kupującego na rzecz Global InterGold Company.
9.3 Bezpieczeństwo
9.3.1 Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków Firmy Global InterGold, jeśli jakakolwiek kwota do zapłacenia przez Kupującego do Globalnej firmy InterGold jest przeterminowana lub Kupujący staje się niewypłacalny, popełnia akt bankructwa, ma odbiorcę wyznaczonego na całość lub dowolną część aktywów Kupującego, czyni lub może zawrzeć układ z wierzycielami, ma likwidatora (tymczasowego lub innego) wyznaczonego lub podlegającego ustawowemu lub urzędowemu zarządzaniu, a następnie:
 • Globalna firma InterGold może anulować wszelkie zaległe zamówienia u Kupującego; i
 • Wszelkie kwoty pieniężne należne od kupującego na rzecz Global InterGold Company, niezależnie od tego, czy są natychmiast należne za płatność, stają się natychmiast należne i wymagalne.
9.3.2 Zabezpieczenia wszystkich zobowiązań, które mogą być nam wobec nas zawdzięczane, w tym, ale nie wyłącznie, odszkodowania na podstawie pkt. 14 Warunków, niniejszym dajesz Spółce zabezpieczenie w ramach PPSA we wszystkich Towarach dostarczanych przez Firmę do Ciebie od czasu do czasu oraz w przychodach ze wszystkich takich Towarów, jak również w jakimkolwiek zbywalnym instrumencie reprezentującym takie wpływy.
9.3.3 Kupujący dostarczy Sprzedającemu na żądanie wszelkie informacje niezbędne do rejestracji zabezpieczenia interesów Sprzedającego w zakresie PPSA.
9.3.4 Kupujący niniejszym zrzeka się, zgodnie z sekcją 148 PPSA, prawa do otrzymania kopii wyciągu weryfikacyjnego.
9.4 Odprawa

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za nieważne, unieważnione, nielegalne lub w inny sposób niewykonalne, strony muszą zmienić ten przepis w taki rozsądny sposób, w jaki osiąga on zamiar stron i naprawia wadę lub postanowienie to zostanie oddzielone od niniejszej Umowy, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w pełnej mocy, chyba że Dostawca zdecyduje, że skutkiem takiego zerwania jest pokonanie pierwotnego zamiaru stron, w którym to przypadku Dostawca będzie uprawniony do wypowiedzieć niniejszą Umowę do 30-dniowego okresu wypowiedzenia na rzecz Dystrybutora.

9.5 Przetrwanie zobowiązań

Każde postanowienie niniejszej Umowy, które przetrwa wypowiedzenie niniejszej Umowy, pozostanie w mocy po wypowiedzeniu.

9.6 Następcy i cesjonariusze

Niniejsza Umowa będzie wiążąca dla Stron oraz ich następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy.

9.7 Siła wyższa
9.7.1 Strony są zwolnione z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie zaniedbanie było wynikiem okoliczności siły wyższej, które wystąpiły po wykonaniu niniejszej Umowy w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych, które Strony nie były w stanie przewidzieć rozsądnych wysiłków ani im zapobiec.
9.7.2. w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia:
9.7.3. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wykonać swoich obowiązków całkowicie lub częściowo w okolicznościach określonych w punkcie 9.7.1. niniejszej umowy, termin wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy musi zostać przedłużony na okres równy okresowi, w którym takie okoliczności się utrzymują.
9.7.4 Jeżeli okoliczności określone w ust. .9.7.1. niniejszej Umowy trwa dłużej niż dwanaście miesięcy, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej Umowy i w takim przypadku żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za zwrot strat związanych z takim wypowiedzeniem.
9.7.5. Strona, dla której niemożliwe jest wykonanie zobowiązań wynikających z okoliczności określonych w ust. 9.7 1. niniejszej Umowy musi niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu takich okoliczności, wskazując charakter okoliczności i ich wpływ na możliwość wykonania zobowiązań umownych.
9.8. Zawarcie Umowy, okres ważności Umowy i rozwiązanie Umowy.
9.8.1. Umowa wejdzie w życie i będzie wiążąca dla Stron od momentu zatwierdzenia Umowy przez Kupującego drogą elektroniczną – wypełnienia przez Kupującego pola “Zgadzam się” na dole Umowy, a także od chwili zawarcia Umowy. otrzymania przez Spółkę zapłaty za Zamówienie i usługi zgodnie z warunkami Umowy.
9.8.2. Umowa została zawarta w celu zapewnienia pełnej realizacji Zamówienia przez Strony i może zostać automatycznie przedłużona na kolejne Zamówienie opłacone przez Kupującego.
9.8.3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę przed jej wygaśnięciem, powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie 30 (trzydzieści) dni przed rozwiązaniem.
9.8.4. W przypadku Umowy przedterminowego rozwiązania z inicjatywy lub z winy Właściciela Zamówienia, opłata już uiszczona przez Użytkownika nie zostanie zwrócona.