Borelioza

BORELIOZA

 

Przewlekła, wieloukładowa choroba zakaźna, którą charakteryzują zmiany:

 • skórne,
 • stawowe,
 • neurologiczne,
 • kardiologiczne

Która ze względu na mnogość i różnorodność objawów klinicznych, jest często powodem BŁĘDNEGO ROZPOZNANIA i leczenia pacjenta na inne choroby niż borelioza. 

Choroba jest przenoszona przez różne gatunki kleszcza z rodzaju Ixodes. W Europie nosicielem jest kleszcz.

 

Wielu ludzi zdiagnozowanych w kierunku:

 • reumatoidalnego zapalenia stawów – do 30% przypadków,
 • stwardnienia rozsianego – nawet 50% przypadków,
 • idiopatycznego porażenia nerwów czaszkowych np. nerwu twarzowego – do 70% przypadków,
 • fibromialgii,
 • zespołu przewlekłego zmęczenia tzw. fatique syndrom,
 • niekiedy choroby Alzheimera czy choroba Parkinsona,
 • choroby skórne – najczęściej zanikowe zapalenie skóry, twardzina i inne,
 • rozmaite zaburzenia psychiczne, najczęściej depresja, z towarzyszącymi: zapaleniem stawów , zmianami skórnymi trudnymi do wyleczenia, napadową arytmią czy objawami neurologicznymi, MOŻE W RZECZYWISTOŚCI CHOROWAĆ NA BORELIOZĘ!

 

Amerykańskie Centrum Epidemiologiczne szacuje, że w USA każdego roku pojawia się 325 tys. nowych przypadków boreliozy. “CDC” (Centers for Disease Control and Prevention), będące odpowiednikiem polskiego SANEPID-u, oficjalnie przyznaje, że ilość rzeczywistych zachorowań na boreliozę, jest prawdopodobnie około dziesięciokrotnie wyższa, niż liczby obecne w oficjalnych statystykach.

 

Gdyby nie AIDS, borelioza byłaby prawdopodobnie najważniejszą chorobą zakaźną w USA i Europie. Mamy do czynienia z epidemią, która nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona i odkryta.

 

 

W Polsce zachorowania na boreliozę z Lyme, zaczęto rozpoznawać dopiero pod koniec lat 80-tych XX wieku.

 

 

 

 

 

Szacuje się, że liczba chorych z nierozpoznaną boreliozą może sięgać nawet kilku milionów osób w Europie.

 

 

W Niemczech liczba nowych infekcji w ciągu roku podawana jest różnie, w różnych źródłach: od 50.000 do 160.000 zachorowań.  W Polsce rocznie rozpoznaje się około 20 000 przypadków.

 

 

 CHOROBA ZAWODOWA:

Za chorobę zawodową, zgodnie z art. 2351 Kodeksu Pracy:

Uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych ,,narażeniem zawodowym”.

 

Choroby zawodowe, których „okresu nie można określić”:

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa:
1. wirusowe zapalenie wątroby,
2. borelioza,
3. gruźlica,
4. bruceloza,
5. pełzakowica,
6. zimnica,
7. inne choroby zakaźne lub pasożytnicze.

 

Choroby zawodowe – wybrane przykłady:

➡ służba zdrowia – wirusowe zapalenie wątroby, gruźlica, AIDS

➡ służba weterynaryjna i zootechniczna – bruceloza, tularemia, pryszczyca, ornitozy

➡ służby leśne, drwale – borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, wścieklizna, tularemia

➡ rolnictwo – borelioza, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, bruceloza

 

 

SCHEMAT POSTĘPOWANIA:

Przygotowanie do wystąpienia o uznanie choroby za zawodową, następnie przeprowadzenie procedury medyczno – administracyjnej w zakresie uznania choroby oraz przyznania odszkodowania.
Dwuetapowość postępowania.

 

I. Uznanie choroby za chorobę zawodową

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Powiatowy i Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny, Jednostki orzecznicze I i II stopnia, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny.

 

II. Przyznanie odszkodowania z tytułu uznanej choroby zawodowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Jakie kwoty można uzyskać z tytułu wypadku przy pracy czy choroby zawodowej?

Na podstawie art. 12 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:1. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z zastrzeżeniem art. 55 ust. 1.2. Jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie, z zastrzeżeniem art. 55 ust. 2.

W okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej wynoszą:
➡ 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
➡ 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku
co najmniej o 10 punktów procentowych;

 

 

Jeśli rozpoznajesz u siebie objawy:

 • bóle stawowe (od pojedynczego stawu, poprzez kilka stawów i tzw. bóle wędrujące),
 • bóle kręgosłupa,
 • bóle mięśniowe,
 • bóle głowy,
 • uczucie kołatania serca, niemiarowa praca serca,
 • zaburzenia nastroju, snu i depresje,
 • nadmierne zmęczenie i osłabienie,
 • zaburzenia widzenia,
 • drżenia mięśniowe.

 

OBJAWY BORELIOZY:

Nieleczona borelioza przebiega u człowieka w 3 etapach:

I. Etap infekcji zlokalizowanej.

 • rumień wędrujący:

w miejscu ukąszenia przez kleszcza pojawia się rumieniowa zmiana na skórze (często przemieszczająca się obwodowo). Nie występuje we wszystkich przypadkach choroby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • naciek limfocytarny: może wystąpić w dowolnym miejscu na ciele, wygląda jak “banieczka” wypełniona płynem zawierającym borelie. Wyglądem przypomina odcisk, lecz występuje w miejscach zazwyczaj nie narażonych na odciski np. płatki uszu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Etap infekcji rozproszonej.

 • nawracające dolegliwości stawowe,
 • objawy podrażnienia lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i nerwów obwodowych,
 • zapalenie mięśnia sercowego.

 

III. Etap infekcji przewlekłej.

 • niedowład, porażenie nerwów obwodowych,
 • zaburzenia czucia,
 • zaburzenia psychiczne,
 • zaburzenia pamięci,
 • zanikowe zapalenie skóry,
 • bóle mięśniowo-stawowe,
 • przewlekłe zmęczenie, (prawie 90% pacjentów z borelioza wczesną rozsianą czy późną skarży się na niekiedy określane jako „potworne” zmęczenie, nie związane z brakiem odpoczynku czy relaksu;
 • brak tolerancji na alkohol, podczas wypicia nawet niewielkiej ilości słabego alkoholu wiele osób ma „odlot”, jakby wypili 1 litr wódki. Część z osób podaje, że po alkoholu znacznie nasilają się objawy;

 

Wykonaj >>>TEST<<< dr Horowitza w celach informacyjnych i wyniki skonsultuj z lekarzem.

WAŻNE: W przypadku występowania już jednego z tych objawów, oraz pozytywnych testów z krwi, lekarz może rozpoznać chorobę zawodową i skierować wniosek o ustalenie występowania choroby zawodowej.

Jeśli jesteś:

 • rolnikiem na KRUS/ZUS bądź rencie czy emeryturze,
 • pracowałeś/aś w rolnictwie na terenie Unii Europejskiej,
 • jesteś leśnikiem, drwalem, pracowałeś w leśnictwie,
 • lub jeśli ze względu na rodzaj i charakter wykonywanej pracy, w czasie swoich obowiązków, zostałeś/aś zakażony/a

 

Prowadzimy kompleksowo i indywidualnie każdą sprawę. Konsultacje lekarskie i prawne, mają na celu umożliwić doprowadzenie każdej sprawy do wypłaty maksymalnego odszkodowania z KRUS i ZUS.

 

Maksymalne wypłaty na rękę, które już wypłacono z KRUS czy ZUS to 80 900zł na jednego chorego.

 

Prowadzimy też sprawy odszkodowań za pracę w Unii Europejskiej, gdzie odszkodowania są dużo większe.

 

 

 RODZAJE ŚWIADCZEŃ:

KRUS

 1. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
 2. Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek rolniczej choroby zawodowej, wymagany jest jakikolwiek okres ubezpieczenia, który obejmuje dzień wypadku lub dzień zachorowania na chorobę zawodową. Warunkiem otrzymania renty rolniczej jest to, że niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym musi powstać w okresie podlegania rolniczemu ubezpieczeniu, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tego ubezpieczenia.

WAŻNE: składając wniosek do KRUS należy zgromadzić dokumentację medyczną również z okresu podlegania ubezpieczeniu w KRUS, jak również po nim.

 

Przykład: jeśli ktoś pracował w gospodarstwie rolnym od 1980 r. do 1995 r. powinien załączyć dokumentację medyczną od roku 1980 r. do dziś, po
wcześniejszym skonsultowaniu z lekarzem.

 

ZUS

1. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres
przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

2. Renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek choroby zawodowej.

 

 

ZBIEG ŚWIADCZEŃ

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych osobie która posiada uprawnienia do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i jednocześnie prawo do emerytury może być wypłacane jedno z tych świadczeń, zwiększone o połowę drugiego, tj. w zależności od wyboru uprawnionego:
• przysługująca renta powiększona o połowę emerytury albo
• emerytura powiększona o połowę renty.

Rozwiązanie to nie ma zastosowania, jeżeli osoba uprawniona osiąga przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości określony w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, niezależnie od jego wysokości (art. 26 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych).

 

 

ZATEM CO POWINIENEŚ ZROBIĆ:

1. Rozpoznanie potencjalnej możliwości uznania choroby za zawodową.

 • jeśli zostałeś ukąszony, bądź masz takie podejrzenie i występują u ciebie niepokojące objawy zdrowotne, wykonaj test informacyjny dr Horowitza TUTAJ i czym prędzej udaj się do lekarza na badanie i konsultacje.
 • jeśli podejrzenia się potwierdzą, wykonaj test Western Blot na występowanie przeciwciał, przeciwko bakteriom wywołującym boreliozę.

2. Skontaktuj się ze mną, w celu analizy dokumentów i zawarcia umowy dochodzenia odszkodowania.

Sprawdź czy należy ci się odszkodowanie. Opisz swój przypadek TUTAJ.